Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samuèl Joannes van de Wynper fe, enz. %7

biedt. De gewoons bewijzen , door den Doctor voor deze ftellmg bijgebragt (*)y komen mij voor, niet te voldoen; om dat dezelven juist dat gene ondernellen, wat eerst moest bewezen worden, te weten, dat eene natuurkundige betrekking, op zig zelve alleen, genoegzaam is om zulk eene ze* denlijke betrekking te doen ontftaan, welke den grondflag legt tot eene onbepaalde gehoorzaamheid. — Men zal misfchien denken, dat dit, als ware het, van zeiven fpreekt, en zig beroepen op den erkenden pligt van gehoorzaamheid der kinderen aan hunne ouderen. Maar is deze pligt dan onbepaald en onvoorwaardelijk; gelijk men ons de verpligting tot gehoorzaamheid aan God voorHelt? Zeker neen! Dan alleen is het kind verpligt, wanneer het bevel der ouderen niet ftrijdt met den eisch der Rede. Befpeurt het kind waare hrijdigheid tusfchen het gebod der ouieren, en het bevel der Rede; dan heeft het niet alleen vrijheid , maar is zelfs verpligt, om den ouderen niet te gehoorzaamen. Gebieden de ouders, overëenkomftiglijk met de Rede, in wier naam zij, als ware het, fpreken moeten; dan gehoorzaamt

(*) BI. i'5 en Verv,