Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot zuivere deugd. 239

groote» Wij fpreken, derhalve, van verfchillende onderwerpen. Of verwart Gij den waarlijk goeden, den alleen edelen, met hem, wien de Waereld groot noemt — de innerlijke waarde met den uiterüjken glans? Eerzucht, door geestdrift aangeblazen, fchept meenig een' held, en doet mannen groot fchijnen, welker waarde, als menfehen, zeer klein is. Al ex ander was een groot held: maar misfehien de minste onder de duizenden, die hij verflagen heeft. Schijnbaare edelmoedigheid, liefdaadigheid, zelfsverlogening, kunnen de dogters der bloote eerzucht zijn — der eerzucht, die zoo veel vermag op het menschlijk hart! Die zelfde A l e xand.er zond aan de Scythen, welken hij overwonnen had, de gevangenen, zonder losprijs te rug, en behandelde hen met zeldzaame grootmoedigheid — om geene andere reden, dan om hen zeiven tot regters te maaken

grootheid heet) waare zuiverheid van zedenlijke grondbeginzelen, of goedheid van hart, verbindt. Heerlijk wordt dit uit één gezet, in een Boek, dat, ergends in Duitschland, i8co, onder een' verbloemden naam is uitgekomen en, in meer dan één opzigt, gefchikt is om aandacht te wekken, ten titel voerende: Napoleonb Boonaparte, als Mensch, Burger, Krieger, und Regent gefchildert, u. s. w. f, 91 ff.

Q4

Sluiten