Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co t Extract uit de Decree-

ten van het Committé van Financie, aangefteld uit de provt* Ööneetó Repraefentanten van het Voik van Holland, genoomen op

Den 23 dprïl 1795. Het Eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

By Decreet van dit Committé van den 9 dezer goedgevonden zynde, dat de Ontfangers der Gemene Middelen binnen agt dagen na de expiratie van ieder maand zullen overzenden afzonderlyke Maandffcaten van den opbreng van het ongemunt Goud en Zilver, gedecreteert den 26 Maart laatftleden, en dat van die Staaten Formulieren aan de Ontfangers zullen worden gezonden.

Is verder goedgevonden, een geformeert Concept van zodanige Staat, heden in het Committé vertoont, te approbeeren, het zelve te doen drukken, en aan de Ontfangers toe te zenden, hen tevens, tot elucidatie van den voorfz Staat, doende remarqueeren de intentie van het Committé, dat namelyk de Ontfangers zullen gehouden zyn, zoo als hen gelaft. word by dezen, met het einde van ieder maand de Contanten, welke voor geredimeerf Goud en Zilver,-mitsgaders die, welke in gevolge het 14. Art. der Publicatie-, en uit het afgelevert Goud ca Zilver refpective zullen zyn ingekomen, over te brengen in der zeiver ordinaris Kas, en het beloop van die drie Refped-en ieder afzonderlyk, in extraordinaris ontfang te verantwoorden.

En zal ExtracT: dezer gegeven worden aan de Ontfangers Generaal, en de refpective Ontfangers der Gemene Middelen, ten einde zig daar na te gedragen.

Accordeert met de voorfz Decreeten.

Verdere lajt aan de Ontfangers Generaal en refpeclive Ontfangers der Gemeene Middelen tot het overbrengen met het einds van itder maand, der in deze gemelde Contanten uit het ingekome Goud en Zilver, in der zeiver ordinaris Kas; voorts en met toezending van èsft Concept Staaf als in den text.

Sluiten