Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Extraót uit het Regifter

der Decreeten, genomen door de Committés van de provifloneele Repnefentanten van he£ Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzvn.

Ben 24 ~-/Jpril 1795.

Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Tn agring genomen zynde, dat de provifioneele Reprcefentantcil van het Volk van Holland by derzelver Decreet van den 123 Fcbruary deczes jaars hebben goedgevonden te ftatueeren, dat in zoo verre de Adminiftratcurs der Gods-, Diaconien- en Armenhuizen, ten genoegen van de Municipaliteiten mogten koomen te doceeren, dat hunne Fondfen, of andere Inkomften, niet toereikende, en zy mitsdien buiten ftaan zvn, om 's.Lands-, • Stads- of Dorps-Impofitien te voldoen, dezelve Municipaliteiten alsdan de • Collecteurs van derzelver Diftrict zouden gelasten, de gelden, door hun van die Gods-, Diaconie- of Armenhuizen, ter zaake van gemelde Impofitien onifangen, telken drie maanden te reftitueeren tegens behoorlyke Quitantie; en dat dezelve reftitutien binnen korten zouden konnen worden gevraagt, voorn amentlyk in het Middel van het Gemaal, als een der voornaamfte, en het noodzaakelyk is, dat, zoo veel mogelyk, tegens alle misbruiken wordt voorzien, is, na deliberatie, goedgevonden en verftaan, dat het hier navolgend Declaratoir en Quitantie, by het doen van reftitutie, zal worden gcarreftcerd, gelyk het zelve word gearrefteerd by deeze.

Concept- Declürafoi? en

Qtiitantie by het doen van reftitutie van den Impoji op het Gemaal aan dj Gods-, Diaconie' en Ar. . menhuizen.

Ondergeteekenden Regenten of

Armbezorgers van

te » . . , declareeren

dat in het zelve Huis in de gèpafleerde laatfte drie maanden zyn bedeelt geworden het getal van Per*

foonen, en dat geduurende die drie maanden door dezelve, welke in het gemelde Huis woonachtig zyn gewééft, zyn geconfumeert, of, aan buiten het' zelve A Gcali-

Gearrefleei'd een Declaratoir en Quitantie by het gceven van reflitutie aan de Gods , Dia*' conie- en Ar~ menhuizen.

Sluiten