Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

C * )

Extraót uit het Regifter

der Decreeten, genomen door de Commkcés van de provifionecle'Repncfentanten van het Volk van Holland, En wel by het Commitcé vaji Algemeen Welzyn.

Den ii Mey if^S*

HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

Gelezen zynde de Miftïyc door den Opziender van der Moeven, den 6 dezer uit Delft, aan het Committé van Alge-» meen Welzyn gefchreven, als mede de daar nevens gevoegde Memorie van den Hoofdgaarder van het Gemaal &c. aldaar, om daar by geallegeerde redenen verzoekende te mogen weeten.

r. Of van het Brood, dat door de Bakkers aan Godshuifen, Diaconien &c, die vrydom genieten, geleverc word, de reftitutie van den betaalde Impoft mag worden gedaan conform het 19 Art. van de Ordonnantie op het Gemaal.

2. Of aan zoodanige Armbezorgers, die binnen hunne Huifen het door hun verimpofte Graan doen verbakken, als de te doene reftitutie van den betaalde Impoft berekent word per ponden Brood, de Zegelgelden dan ook niet gereftitueert moeten worden, het welk wel aan de Bakkers niet gedaan word, om dat zulks in den jaare 1750 verbooden is, doch echter aan zodanige Armbezorgers zoude behooren gedaan te worden, om dat die bevoorens door het gebruik van Vrybilletten ook vry van het Zegel geweeft zyn, doch dat het daar door dan wel zoude kunnen gebeuren, dat het Land door zoodanige reftitutie op iedere Zak vyf ftuivers en zes penningen zoude verliezen. En

3. Of 'sLands Recht op de Rondemaat als het zelve door de Armbezorger? by den inkoop van hunne Graanen betaalt is, ook moet worden gereftitueert.

Is na deliberatie goedgevonden en verftaan, den Hoofdgaarder van het Gemaal te Delft door deze te gelaften, om de reftitutie in het eerfte point vermeld , te doen conform de Ordonnantie, dog de reftitutie niet anders te doen , dan om de drie maanden, en ten. opzigte van fre* twede point de reftitutie te doen van de bevoorens door hun betaalden Impoft met het Zegel, en fiiet de reftitutie per ponden; en nopens het derde point word voornoemde Gaarder gelaft , geen reftitutie van den betaalde Impoft op de Rondemaat te doen.

A En

11 11111 ———————11 -•**-' 'u~:

Order aan de Hoofdgaar* ders van het Gemaal, nopens het doen van de reftitutie aan de Godshuizen en Diaconien:

Sluiten