Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c« )

FRTHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Decreeten , genomen door de Committés van de provifioneete Reprselèntanten van hét Volk van Holland

En wel byhet Committé van Algemeen Welzyn.

Den 14 Augufttis 1795.

Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

In agting genomen zynde dat by de Provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, den 29 Mey dezes jaars is genomen de navolgende Publicatie

VRYHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

TH\e provifioneete Reprefentanten yan het Volk van Holland, JL^r allen den geenen die deze zullen zien ofce hooren lezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat, uit hoofde van de fchaarsheid van Graanen in het algemeen, zo hier te Lande, als in andere Landftreeken, en het gedaane verbod van uitvoer uit die Plaatfen, van waar men te voren grote toevoer pleeg te bekomen, en daar en boven de zeer hooge Markten in andere Landen alwaar den uitvoer nog vry is; —— Wy het nodig geoordeelt hebben boven onze bereids genomene mefures , andere middelen daar te ftellen, waar door onze Markten op een meer overvloedige wyze van de noodzakelykfte Behoeftens des Levens zouden kunnen worden voorzien, en grooter fchaarsheid voorgekomen.

Dat wy ten dien einde, na daar op ingenomen te hebben de confideratien en het advis van onze Committées van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, en van dat tot de Vivres en Noodwendigheden , provifioneel hebben goedgevonden te decreteeren, gelyk wy decreteeren by deezen.

Voor eerjl, dat van nu voortaan, en tot dat daaromtrent, nader of anders by ons zalzyn gedisponeerd, het aan niemand zalvryftaan, ecnige Tarwe, Rogge, Boekweit, ofGarst, in fpecie of gemaalen, het zy dezelve binnen deeze Provintic gcwasfehen, of in dezelve van elders aangevoerd mogen zyn, te verzenden of vervoeren, doen verzenden of vervoeren , te Land ofte Water, naar eenige Plaats,,, gelegen buiten het Territoir der zeven vereenigde Provinciën, of van de Generaliteit, zonder onze Jpeciale permisOe; om welke permisfie tc

De Gaarderf van het Gemaal getast zig na de Publicatie van 29 Mey 1705 rakende verbod van uitvoer van Tartv , Rog en Garst in Specie of Gemalen te gedragen.

Sluiten