Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den Uilgever.

duidelijke wijze zijn aangewezen. Die beoordeeling der engdfche Reviewers is, gelijk Gij U nog wel herinnert, in 1794, in 't Hollandsen vertaald, uitgegeven; doch toen, met den ft oom der vliegende fchriften van die woelige tijden, medegefleept , en thands in vergetelheid.

Voor 't overige, zeer geachtte Vriend \ laat uw iever, ter voordplantinge der critifche wijsgeerte, door den tegenftand der genen, die de zaak niet verftaan, of ook die belang vinden bij het tegenfpreken, toch niet verfhauwen. Gij weet, wat het gewoone lot van al. len zij, die verjaarde begrippen en leerftelzels < hervormen. Wat ml deze fnapper zeggenl zeiden de Geleerden, te Athene, toen paulus de Euangelileer kwam verkondigen. Toen i5 oer have, als Reformateur der Geneeskunde, optrad, en zijne aphorismi uitgaf de cognoscendis et curandis morbis, ging 'er, van alle kanten, een noodkreet tegen hem op. Een geleerd Franschman was beleefd en fchrander genoeg om te fchrijven, dat boerhave die paradoxe werk had zamengelapt, coen hem zijne flegte practijk, van de ftraat, gejaagd had naar zijne kamer. Dit maakte 'sMans verontwaardiging gaande, en, in de voorrede der vijfde uitgave van dat werkje, fchreef hij ilaaiöm deze hartige woorden; ,, Quidquid B 5 *" igtith

Sluiten