is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.8? Brief van J. E. Doornik,

van zelffïandigheid en oorzaaküj'kheid', en hier door zoo kiaar, als de nacht, aangetoond, dat onzigtbaare beginzelen en critifche wijde, geerte, verwonderlijk, kunnen overeenkomen. Hadt Gij nu wel zoo een belangrijk nieuws van mij verwacht? of denkt Gij mooglijk aan de Metacritik van Herder P Evenwel zult gij u, met mij, moeten verwonderen, over de beknopte manier, waarmede mijne Recenfenten hunne argumenten voordragen. Het bevreemde mij, dat zij mij niet verzonden hebben naar de 14de of i-de eeuwen, in welken de Natuurkundigen met een geheel leger van krachten te veld trokken. Zo ik mij niet bedrieg, dan krijgen wij, eerstdaags, van hun , eene geheel nieuwe Dijnamica. Jammer intusfchen is het, dat mijne ftuggere Recenfenten, waaronder ook mijne Antipode begrepen is , nooic eens met behooreüjke aandacht befludesrd hebben het ade Boek van de Critik der rei, nen vernunft, doch boven al het 14de Hoofd ftuk,.en het aanhangzel over'de Amphibolie der reflexionsbegrifen^ Daar zouden zij, zo zij nog niet geheel è tête perdue zijn, gewaar worden, hoe welluidend het klinkt in de ooren van ieder, die zig maar eenigzins met de Critik bekend heeft gemaakt, om het Kantia. nismus met onzigtbaare, in de Natuur verfpreidde, vormlooze, egter voor alle gedaanten

en.