Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROEDERSCHAP.

Extraö: uit de Deere

ten der Vergadering van de provifioneele K e pnefen tan ten van het Volk van Heiland.

Pfyifig den 5 Jimy 1795.

Het eef-fle Jaar der Batadffche fcyheid.

Op de kennisgeving aan de Vergadering door de Gedeputeerden ter" Generaliteit, van de officieele kennisgeving aan hun HoogMog., door den Franfchen Réproefentant Ramel, van de ratificatie op den 27 der voorlede maand te Parys, van het Tractaat van Vrede, Vriendfehap en Alliantie, met het Franfche Volk gcflooten.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden, het dommittéMilitair, als mede den Burger' van der Cocq, als Lid van de Municipaliteit van den Haag te verzoeken en te authorifeeren, om de nodige fchikkingeh te beramen, ten einde nog dezen avond het Gefchut worde gclolt, en wel met 21 Schooten, als mede de Klokken geluid, en vöorts dat óp morgen ogtent ten agt, des middags ten twaalf, dn des namiddags ten zes uuren wederom, op ge'lyke wyze het Kanon zal worden geloft, de Klokken gefpeeld en geluid, als mede dat op morgen de volgende Proclamatie Onder Trompetten gefchal op alle hoeken van de Scraateö zal worden afgëkondigt.

T\e provifioneele Reprafe.Manien ydn het Volk Van -*->/ Holland $ aan alle hunne Medeburgeren, Heil, Groete en Broederfchap: doen te weeren.

Dat zylieden heden de Officieele tyding bekomen hebben, dat het Tra&aat van Vrede, Vriendfehap en Alliantie., tuflehen de gevolmagtigde Repnefentanten des Franfchen Volks, en CommiflarifTen uit hun Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, op den 17 Mey laatftleden, alhier iri dén Hage getekent, den "27 Mey door de Nationale Conventie der Franfche'Republicq geratifïccert is, hebben geoordeelt, deze heugelyke tyding en gelukkig Evenement ter kenniffc van den Volke van Holland te moéten brengen. Onder ftond,

Ter Ordonnantie van de provifioneele R epraf en tanJen van het Volk van Holland.

Getekent,

DiU de 1ïYilU. A zé*

I

SchikkintreA tot het publiceer en der tificatiê.

Sluiten