Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1)

FRTHEID , GELTKHEID , BROEDER SC 11API

MEDEBURGERS!

Ingevolge ons Decreet van heden hebben wy goedgevonden om tot wegneeming van alle verkeerde opvattingen omtrent den Eed op den negenden Maart deezes jaars voor de Amptenaaren gearrefteerd, aan UI. by deezen te doen toekomen zodanige oplosfingen, als wy vermeenen gefchikt te zyn tot wegneeming van de deswegens by ons fuccesfivelyk ingekomen bedenkingen, en tot explicatie van onze waare intentie en bedoeling in het arrefteeren van denzelven Eed; terwyl wy daar mede van uwe Vaderlandsliefde en zugt tot orde als nu billyk verwagten, dat door UI. voor zo verre den Eed by UI. of de verdere by het Decreet bedoelde Perfoonen nog niet mogt zyn afgelegd, dadeiyk na den ontfangst deezes, daar aan zal worden voldaan.

Ons oogmerk by het vastftellen van dien Eed is nimmer geweest, om door denzelven iets meer te vergen, dan de handhaaving der Rechten van den Mensch en Burger, beftaande in Vryheid, Gelykheid, en veiligheid voor Perfoonen en Bezittingen, met en benevens- het regt van tegen ftand tegen het Gouvernement, indien het Volk in die rechten wierd verkort, en de meerderheid over onderdrukking konde klaagen; en daar wy by onze Publicatie van 31 January hebben geprtemitteerd, dat onze meening was een plegtige verklaaring te moeten doen van de gronden, op welken onze daaden en handelingen zouden beruften, oordeelen wy als nu te moeten verklaaren, dat de nadere bepaaling der Rechten van den Mensch en van den Burger het eerfte werk zal moeten zyn van eene Nationaale byeenroeping van Repnefentanten van het geheele Volk, benoemd tot het vastftellen eener Regeeringsform — voorts dat het ieder geoorloofd is, zyne gedagten en gevoelens aan anderen te openbaaren, het zy door de Drukpers of op eenige andere wyze;— en eindelyk,dat alle de in die Publicatie gemelde inrichtingen alleen zyn provifioneel, en tot zo lange als daar omtrent door eene daartoe zo dra mogelyke te beroepene Vergadering van Rcprjefentanten uit het geheele Volk gekozen, nadere fchikkingen zullen zyn gemaakt, uit welken hoofden wy dan ook gemeend hebben, geenen anderen tytel aan onze Vergadering te moeten hegten, dan, dien van Provifïoneele Reprefentantèn van het Volk van Holland. Uit al het welke genoegzaam blykt, dat onze intentie in het Formulier van Eed voor Amptenaars en Leeraars, waar by tot de voorfz. Publicatie van 31 January wordt gerefereerd, geenzints kan geweest zyn, daar door te vergen eene confesfio fidei of belydenis van byzondere gevoelens, maar alleen, dat dezelve Amptenaars en Leeraars in de waarneeming hunner Ambten en Bedieningen zich zullen gedraagen naar die zelfde grondregelen, welke by onze voorfz. Publicatie van 31 January zyn opengelegd, en totrigtfnoer van ons provifioneel beftuur zyn aangenomen, en zulks mede by provifie, en tot dat door eene Nationaale Vergadering eene nieuwe Regeeringsform zal zyn vastgefteld.

A En

Sluiten