Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Extraft uit de Decreten

der 'Vergadering van de provifio neelé ReprEefentanten van het Volk van Holland.

Dmgsdag den 16 Juny 1795.

Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Op liet geproponeerde van hê~t Committé van Algemeen "Welzyn, is, na voorgaande Deliberatie goedgevonden en veritaan, dat aan de Ontvangers van de gemeene Lands Comptoiren in de Steden, en aa:, de Municipaliteiten in alle Steden en Plaatfen, zal werden aangefchreven, dat nademaal de Publicatie, door de Provifioneele Reprefenranten van het Volk van Holland, den 11 Juny op het ftuk van Finantie gedaan, alleenlyk inhoudt eene provifioneele vrywillige vcorfchicting van gelden, Zy Ontvangers en Municipaliteiten, deezen dienst aan den Lande gratis zullen verrigten, behoudens nogtans het tembourfement hunner onvermydelyke te doene verfchotten.

Accordeert met de voorfz. Decreten,

De Ontvangen de dienst in de provifioneele vrywillige voorfchieting gratis te moeten doenf except de ver» fchotten> ook aanfehryving aan de Mimici* paliteitett.

Sluiten