Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

VRÏHEID. GELIK HEID. BROEDERSCHAP.

Medeburgers!

Alzo op den r der aanftaande maand, de, by ÖnsPlacaat van den 13 Februnry laatftleden geëmaneerde bepalingen ten opzigte der Koornwynftokeryen zullen komen te" expireren; en Wy niet alléén oordelen dat dezelve Publicatie voor alsnog moet blyven in zyne geheele kragt, maar daarenboven ten opzigte der quantiteit nadere voorziening gedaan, en pnecautren genomen moeten worden: zo hebben Wy raad faam gevonden te decreteren 5 zo als Wy op heden hebben gedecreteerd te weten :

1, Dat Onze voorgemelde Publicatie van 13 February ten vollen zal blyven in zyn geheel, provifioneel voor den tyd van één maand na het expireren van dezelve, en dus tot den 30 Juny aanftaande; met deze verandering echter, dat geduarende die tyd de Stokeryen behalve de by gemelde Publicatie vaftgeftelde bepalingen nog met één vierde zullen worden vermindert, zodanig dat ééne Koornwynftokery van twee Rouwketels welke thans uit kragte van Onze opgenoemde Publicatie twintig Ketels gedurende één week heeft geftookt, nu niet meer dan vyftien Ketels in die zelfde tyd zullen vermogen te ftoken; en dat een Stokery van meerder of minder Rouwketels in die zelfde proportie zal moeten werken.

2. Dat de Rouwiiokers except de Rogge welke zich thans op hunne Zolders bevind en hun in eigendom toekomt niet anders zullen mogen gebruiken, en voor hunne Trafiquen a.inkoopen, alsWindou, Libau, Riga, Pernou en Aernsburger Rogge als mede bedorven en voor de Bakkery geheel en al onbruikbaare Rogge.

3. Dat Gylieden ten allerfttïkfte zult hebben zorg te dragen voor het ftiptelyk nakomen van Onze voornoemde Publicatie, en deze Onze Aanfchryving, en wel byzonderlyk tegens het gebruiken in de ■Koornwynftokeryen van alle andere als de hier boven gefpecificeerde Rogge, zo mede tegens het vermengen en droogen van ongedroogde Rogge; en de Keurmeefteren ten dien einde aangefteld, of nog aan te ftellen, zullen injungeren ééne boete van ƒ50- o- o- voor ieder Laft, dat tegens deze Onze intentie frauduleus zal worden gekeurd; mitsgaders één boete van ƒ200- o- o per Lalt te verbeuren by den Rouwftoker die zodanige ongepermitteerde PvOgge zal gebruiken. — Welke beide boetens zullen moeten geappliceert worden de eéne helfte ten profyte van den Bekeurder, en de andere helfte

voor

Sluiten