Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Èxtraót uit het Regifter

der Decreeten", genomen door de Gommittées van de proviftoneele Reprsefentanten van het Volk van Holland.

En W'é by het Committé van Militaire zaaken.

Den 19 Yebruary 1795ïlet ecrfte jaar der Bataaïfche Frybezd.

DOor den Comrarolicur Generaal van 'sLands Fortificatiën de Bock, ter ïscnniffe van het Committé gebragt•zynde, t dat in de raeefte Frontier-Vellingen deezer Pro vintic, door , de eommandeerende Officieren van de Franfehe Troupp.cn, de t Sleutels van de Arfenaalen en Magazynen, van de reipeerive ; 'sLands Commifen waren afgevdrdert, en voor alsnog met terug t geaeeveh zynde, begreep, uit hoofde, dat met de Ammumticn , ?an Oorlog, en meer andere Goederen, in de Gebouwen opge- , lest, warcS belaft, in dceze om de confcqucntie, en ter bcvor- , dofeff van 'sLands mceften dienft, op de een of andere wyze behoorde te worden voorzien. En vervolgens by ons nodig ge- , dun: zvnde, de Burgers en Leden van dit Committé Umvm en Dun tc ve zoeken, om geadfiftecre met den voorfz Contrarolleur Generaal, op dit füjet den Generaal en Chef de Pichcgrute overhouden en daar aan, tot ons genoegen op Zaturdag den TT deezer wel hebbende willen voldoen, en den voornoemde Generaal, op het voorfz fujec, zeer faril gevonden hebbende, Jfflg had willen neerpen, van zoo dra eenc Lyf ^ ben bekomen van de Plaatfen, alwaar Zig in dc|rontier-Vgftin£3 en Forten, Magazynen bevinden, die door Franfehe Trouples Sds mogten bezeï zyn, of nog worden aan zyne onucrhebbende eommandeerende Officieren zal gelalten omme de Slemeïs deezer Gebouwen, aan de Commifen van de Magazyiion in loco te doen ter hand Hellen.

Is vervolgens by ons gedecreteerd, om oP het fpoedigfl*, de door den Franfchen Generaal hier vooren gerequireerde Lyft, aan den zeiven te doen fuppeditceren, onder verzoek, deordres £ vooren vermeld, wel te willen expedieeren, om daddyk door ons de refpective Commifen van de ÏYiagazynen m de Steden FÏontkr-Veftingen en Forten, by aanfehry vingen te werden^eSoWeert engelaft, ieder in den haare, toegang aan de voorfz eommandeerende, en den eerden zig in rang bcVindenTrtmJti? Officier, tot de voorfz Gebouwen en ouderhebblndVGöfdereTS geeven; en op. rcquiütie, en onder, het ge, bmikelyk Recepis, aan de eerft voormelde, alle zoodanige OoiAmraunirie tot 'sLands dienft uit te geeven, a s de omSXTen van zaaken zouden kunnen komen raeede te orenge^rluUende de Commifen verder gehouden zyn, omme zoo

f''kONSN'~ S!3U0TH-ZZX~\ Vtrz. Plakkatan ■

Auihonfütk p de Comnifen van ie Magazylen in de Stelen &c. ieder 'n den haare tan de in ieeze gemelde Commandeerende Officier, onder Recepis alle zoodanige Oor logs - Ammunitie tot 'sLands dienft uit te geven; met nadere authorifatie als in den iext.

Sluiten