Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 1 5 - ^

Extract uit het Regater

der Dccreeten, genomen door de Committées van de provi* fronecle RepraefentÉitéfi van het Volk van Holland.

En wei by het Committé van Algemeen Welzyn.

Den i Maart 1795Het eerjh jaar der Bataaifche fryheid,

G' dezen zynde de Miffive door den Opziender Hceufft, den Febfuary laatftlèden uit Dordrecht aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland gefchreyen , daar by kennis gevende, dat het Vleefeh aan de Franfcbe Troupes gelevert wordende, niet gefchied met geheélé Beeften, maar by ponden, dat de Impofl: van dat Vleefeh dus bereids is voldaan, ert zulks moeyclykheid in de executie van het Decreet van den 4 Febrüary laatftlèden maakt, gevende mitsdien in bedenking, of aan de Gaarders niet zoude kunnen worden gepermitteert refti tutie van de alzoo betaalde Impoft maandelyks te doen. • Is na deliberatie goedgevonden en verftaan, dc Gaarders van het Beeftiaal door deze te qualificeeren, om maandelyks aan de Vleefchhouwers te reftitueeren den Impofl: van het Vleefeh, dat zy by de ponden aan de Franfche Troupes zullen gelevert hebben, mits aan hun worde overgeleveit een fpecificque Lyft, gefterkt met een Declaratoir, dat de quantiteit Vleefeh dadelyk is ontfangen by die geene, die de Leverancie geordonneert heeft.

En zal Extract, dezer gegeven worden aan het Officie Fiscaal, in het Zuider- en Noorderquartier * den Gommis Heyns, en de Infpefteurs tot naricht, en het noodig getal gedrukte Exemplaren worden gezonden aan de Opzienders in de beide Quartieren* om daar van aan de Gaarders van het Beeftiaal een Exemplaar te extraderen, ten einde zig daar na te reguleeren.

Accordeert voor zoo Veel het geëxtraheerde, en de Decreeten van het Committé van Algemeen Welzyn aangaat, met voorfz Regifter* by my Pnefident van het zelve Committé.

De Gaarders van het Beeftiaal geqüaUficeert,maandelyks reftitutie aan de Vleefehhouwers te doen, wege& hei Vleefeh aan Franfche Troupes by de pond gelevert.

Sluiten