Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co. . Extract uit het Règifter

der Deereécen, genomen door de Commktées van de provi(roneeie Repra^fentanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn*

Den 4 Maart 1795.

Het eerfie jaar acr Bataaf/cbe FryheicL

Gelcezen zyndé de MiftiVe door den provifióneeieri Raad, van 'sGravenhage den 27 .Fcbrüary dezes jaars, aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland gefchreeven, daar by kennifle geevende', dat door dert Hoofdgaarder Baud op 's Lands ( omptoiren van de Turf, voor de Turf-1 onfiers word afgegeven, Looden, waar op een Stempel gevonden word van het Wapen van deze Provincie in het midden hebbende, dat van den voorigen Stadhouder gevende in cönfideratie, of zoodanige Looden niet behooren verandert te worden»

Is na deliberatie alvoorens daar op te disponceren, góedgevonden en verfbaan, de Öpfienders van 's Lands Zegels, zoo in het Zuider- als Noorderquartier te gelaften, ten fpoedigfte aan den Commis ten Comptoire töt onderzoek van de maniantie en verantwoording van des Gemeenelands Middelen, Heyns, over te zenden een Lood, zoo als aan de Turf-Tonfters in de Steden hunner refidentie gegeven word, met opgave van het getal der Looden, daar toe gebruikt wordende.

En zal Extraót. dezer gegeven worden aan het Officie-Fiscaal; en den Commis LIeyns, en aan de refpe&ive Öpfienders van 's Lands Zegels in het Zuider- en Noorderquartier, zoo tot ria» ligt als om daar na te reguleerem

Accordeert voor zoo veel het geëxtraheerde en de Decree» ten van het Committé van Algemeen Welzyn aangaat* met voorfz Regifter, by my Prasfident van het zelve Com* mitté.

De rijpeethe Opzienden gelaft aan den Commis Heyns, ie zenden een Lood, zoo als aan de Turf* Tonfters gegeven word.

Sluiten