Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit de Deere-

ten der Vergadering van de proyïfiönëèie R epraefentanten van het Volk van Holland.

frnMv den 6 Maan 1795.

liet eerfte Jaar der Biuaaffcbe Frybeid.

IS gelezen èené Miflive van den Burger A. Hoynck van Papendrecht, Bailliuw van Zuidholland, uit Dordrecht gefchreven op den 5 dezer maand, te kennen gevende, dat de thans nog funderende Leden van den Move en Hooge Vierfchaar van Zuidholland , immers de meerderheid van dien , met doprflaande bewvzen hebben aan den dag gelegt, dat dezelven niet zyn .toegedaan het Svftema thans in bet Vaderland aangenoomen, voorMende , om dat Collegie benevens den Secretaris te dimitteèren en in plaats daar van uit eenc nevens voorlz Miflive gezondene Nominatie van drie en dertig Perfoonen te verkiezen elf Mannen voor den gemelde Move en Hooge Vierfchaar, als mede uit eene Nominatie van drie Perfoonen , een Secretaris.

En voorts in confidentie zyiide genoomen, dat Bailliuw en Mannen van den Hove en Hooge Vierfchaaré van Zuidholland, bv'Publicatie van den 29 July i?94, de Franfche Natie openlvk hebben befchuldigt van Koningsmoord-, en eigendunkelyke befcU'kking over de Vryheid, het Leven en de Eigendommen der Ingezetenen van de Vernietigers van allen Godsdienfi, noemende de heilzame en welgeflaagde pogingen van hun die in óns Vaderland eöëd en bloed hebben opgezet ter affchudding van hetStadhouderlvk en Ariftocratifch juk, vervloekte doch te bef potten wraakzustise bedoelingen, en de Perfoonen zei ven, uitvaagzeis, Schelmen, muitzugtige Oproerftookers, en peften van de zamenleeving , die_ zich niet ontken om tegen hun beter weeten aan den eenvoudigen Landman Wys te maken, dat hy van de Frafhe Legers niets te vreezen had en wat verder de uitgezogtfte kwaadaarngheid aan gemelde Bailliuw en Mannen kon aan de hand geven. .

Ts na deliberatie goedgevonden, alle de gemelde Mannen van den Hove en Hooge Vierfchaar van Zuidholland, benevens den fungeerende Secretaris te dimitteeren, en uit een overgeleverde Nominatie tot Mannen aan te (lellen.

Arie Lamme. David van Poelie. Pi eter van Beert. Boudewyn de Haan.

Allen woonende te Dordrecht. Cornelis Vonk. Samuël van Driel. Johanncs Brooshoofd.' johannes Py!;. Gerrit de Boer. En Pieter Houwborft,

A Aller

Decreet over de dimisfie der Mannen van de Vierfchaar yan Zuidholland.

i

Sluiten