Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ co.

Eittaót uit net Régiftei4

dier Decreeten, genomen door dé Commitcés van de provifiöneelè Reprafeiitanten van het Yollv van Holland. En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Den 17 Maart 1793.

HET EERSTE ƒ AAR DER BATAAFSCfïiE VR YHfc.il>.

f~\p het.geproponeerde ter Vergadering gedaan, is na vöor\_J gaande deliberatie goedgevonden en verftaan, dat voortaan by dit Committé altoos zal werden aangefteld een vice Pnefident, ten einde by abfentie of indispofitie van den Prnefident direft met de zaken te kunnen voortgaan, en is ten dien einde yaftgeftc't, dat het Cómmitré dagelyks zal vergaderen ten tien teen; dat als dan immediaat zullen werden gerefumeert de Notulen van daags te voren, en dat daar op zal getreden worden tot de le&Üur der ingekomeneMiiïlvcns; dat hetzelve afgelopen zynde de perfonen, die zich zullen aandienen om het Committé te (preken , zullen werden geadirfittéert, waartoe gevaceert zal worden van elf tot twaalf uuren, en dat na dat het zelve zal afgelopen zyn, als dan zal worden overgegaan tot het lezen der Decreten van de Vergadering der RepraMentantenen de Requeften, die aan het Committé' zullen werden geprcefenteert \ dat wyders de Maandag zal worden vaftgeftelt, om, na dat de zaken nullen afgelopen zyn, toé te treden tot het Uitbrengen der rapporten; dat voorts altoos Qziekte of andere wettige beletzelen uitgezondert) tien Leden in het Committé zullen"moeten prafent zyn, en dat twee Leden zullen mogen abfent blyven met communicatie van den P'réfident in der tyd, gedurende den tyd van 14 daagen; dat ook onder de prasfént zynde tien Leden mede zullen werden gecomprehendeert, die Leden , die alhier in den Hage in funftie zyn het zy voor de Provifioneelc Repri-efcntanten of voor dit Committé; en eindelyk dat van alle Ampten, welken ars nu conform het Decreet van voornoemde Representanten begeven moeten worden door de gezamentlyke Committés van Algemeen Wélzyn, Militaire zaken en Financie, zal worden gedisponeerd des Woensdags na het aflopen van de ordinaire Befognes, zullende van dit laafte pointkennis worden gegeven aan het Committé van Militaire zaken en van Financie, ten einde ieder iri dféh haare daar omtrent op gelyke wyzé te rcfolvcïen.

Accordeert voor zoo veel het ge'éx-* traheerde , en de Decreeten van, het Committé van Algemeen Welzyn aangaat, met voorfz Regifter, by my Prcefident van het zelvé Coiiimitté.

& m M.. 90

Schikking tot afdoening der zaaken hy het Committé van Algemeen Welzym

Sluiten