is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 RAASDORP, RABUS. (PIETER)

Vrouwe Catharina van Cats, dogter van Theophilus van Cats, Heere van Heilo, Koelfter, en van Deliana van Brederode, Hij liet geene kinderen naa, In hem eindigde derhalven het aloud geflagt in de manlijke linie. Nevens Heere albrecht .wierden, te IVasfenaar, naar Lands gebruik, de Geflagtwapens in het Graf geplaatst.

Zie gouthoeven, Oud Holl. Kronijk, s. van leeuwen , Batavia Illufir.

Raasdorp , is de naam van een kleine Streek Lands, in Kcnnemerland, grenzende aan den Ban van Osdorp, ten Zuiden van den Trekvaart, tusfchen Amfterdam en Halfwegen Haarlem. Niet meer dan ruim honderdendertien Morgens Lands beflaat deeze Streek in zijne uitgeflrektheid. Eertijds telde men 'er acht Huizen, doch hun getal is thans niet bepaald, dewijl zij onder Sloten gebragt zijn. Nogthans heeft Raasdorp eenen afzonderlijken Regtbank, beftaande uit drie Schepenen.

, Rabus, (pieter) afkomftig uit Vlaanderen, van waar zijne Voorouders, om de vervolgingen tegen de Onroomfchen, de wijk genomen hadden na Rotterdam, wierdt in deeze Stad gebooren, op den twaalfden December des Jaars 1660. De ongemeene zucht tot weetenfchappen, die al vroeg in hem. doorblonk, bewoog de Oud_ers, hem eene Opvoeding te geeven boven hunnen (laat, dieiniddelmaatig, of liever bekrompen was. Doch hunne liefde, met braafheid en deugd gepaard, deedt hun alle vermogens infpannen, om in de beftemming van hun kind den weg. te volgen, dien de Natuur hun aanwees. Zij zonden hem dan, al vroeg, na 't Latijnfche School, alwaar de vorderingen aan de verwagtinge evenredig waren. Het ongelukkig Jaar 1672 Hoorde den loop zijmr Schoolfche oeffeningen , en wierdt rabus, zedert, geplaatst bij eenen Notaris. Ook hier maakte hij zo gelukkige vorderingen, dat .hij, op zijn achttiende jaar, door het Hof van Holland, tot het waarneemen van het Notarisampt bekwaam verklaard wierdt.

Onder