is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REAAL. (LAURENS JAKOBSZÖON) 9,

eerde reize, hadt hij zitting in Schepensgeftoelte in de Jaaren 1632, 1634 en 1636. VVaarfchijnlijk zou hij het Burgemeesterlijk gedoelte, eerlang, beklommen hebben; doch hij overleedt, op den eenentwintigden Oótober des Jaars 1637. Als Bewindhebber der Oostindifche Maatfchappije, hadt hij aan dezelve zeer gewigtige dienden gedaan.

Reaal, (laurens jakobszoon) Vader van jakob laurenszoon , boven vermeld , Man , wiens naagedagtenis , bij alle Vrijheidminnende Amflerdammers , in zegening verdient bewaard te worden, om zijne kloeke poogingen ter affchuddinge van het Roomfche juk , en trouwe zorge voor de rust, dsn welvaart en bloei der Stad. Hij was een aanzienlijk Burger en Koopman, woonende op het Water, in een huis, daar de gouden Reaal uithing, en waar van laurens jakobszoon, nevens zijne naakoomelinfchap, veelligt, den toenaam' zal ontleend hebben. Een ijverig Voordander zijnde van de gezuiverde geloofsbegrippen, haakte hij, met verfcheiden zijner Stadgenooteu, na de gelegenheid om hunne gevoelens? openlijk te mogen belijden. Op het Artikel jan arentszoon hebben wij verhaald, hoe deeze, zijnde een der eerde Hervormde Leeraaren hier te Lande, door onzen reaal en nog vijf andere voornaame burgers, in den Jaare 1566, van Kampen na Amflerdam ontbooden zijnde, deeze lieden, gezamentlijk, buiten de St. Antonijspoort, in het riet, eene heimelijke bijeenkomst hielden, om middelen te beraamen op het doen van openbaare Preeken. 't Gevolg der raadpleegrngen, was zich niet aan eene enkele plaats te bepaalen, maar nu hier, dan elders, naar dat de omdandigheden medebragten, gods. diendige zaraenkomflen te houden. In een dier bijeenkomften, die gehouden wierdt te Overvcen, buiten Haarlem, verfcheea reaal, nevens ongeveer vijfduizend zo mannen als vrouwen. Naa 't eindigen der Preeke wierdt hij gezonden na Amflerdam, om te onderdaan, hoe het werk bij de llegeering aldaar wierdt opgenomen. Hier vernam hij, uit den mond van eenen antiionis van houf, Vroedfchap, doch der Hervprminge heimelijk toegedaan, dat een befluit was genomen, in 'gevalle de Preek voor de Stad wierdt gebragt, zich te zullen fchikken

naar