Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REMONSTRANTEN.

H7

den zij in vijf punten; wij zullen dezelve hief neden'ellêil, ars behelzende de Leerbegrippen, ni welke de Remqnftranten zich van de aangenomene begrippen meest onderlche'den , en pp grond van welke zij zich naderhand van de heerfchende Kerk hebben afgezonderd. De vergaderde Leeraars , vrienden en aanhangers van arminius, verklaarden dan i. „ Dat God van ,, eeuwigheid hadt beflooten, de zulken, die, door zijne ge,, nade, in ciiristus zouden gelooven, en in geloove en ge,, hoorzaamheid tot aan het einde volharden, te verkiezen tot ,, het eeuwige leeven, en de ongeloovigen en ongehoorzaams

»> verwerpen ter eeuwige verdoemenisfe. 2. Dat chris»

ji Tus geftorven is voor alle menfchen, In dien zin evenwél,

dat alleen de geloovigen, daadelijk, door zijnen dood verzoend „ worden. 3. Dat de menfchen het zaligmaakend Geloof

niet hebben uit zich zeiven, noch uit hunnen vrijen wil,

,, maar Gods genade in Christus daar toe behoeven. ■

,, 4. Dat deeze Genade het begin , de voortgaug en de vol„ trekking van 's menfchen zaligheid is , "en alle goede daaden

daar aan moeten toea,efchreeven worden; doch dat deê^e

Genade evenwel niet onweerftandelijk werkt. 5'. Dat

„ Gods Genade aan de waare geloovigen geno.egzaame kragt ,, geeft, om het booze te kunnen overwinnen; doch of deeze ,, Genade ooit konde verlooren, worden , lieten ze tot nog toe ,, onbepaald, als de ftolfe van ve der onderzoek." Omtrent dit laatfte verklaarden zij z.'ch naderhand, beweerende „ dat „ een waar geloovige , door eigen fchuld,. van God geheel „ kan afwijken,-en het Óeto'ójt verliezen." B;'j deeze Rcn.onjirnntie , van welke hun zedert de ïuam van Remo..:l>arten aanhing, voegden ze een verzoek , om in een wettig en vrij Sijnorie nader gehoord te worden; of, in gevalle dit niet kondè gefchiedeh, dat men, intusfehen, elkander broederlijk zou verdraagen; waar toe zij, van hunnen kant, zich overgenegen toonden. *

's Lands Staaten, de Remonftrantie hebbende overwoogen, kwamen, eertang, met de meerderheid, tot het béfluit, den Klasfen aan te fchrijven, ,, dat zij, tct naderen last, niemand

eene belijdenis boven de vijf punten, in de Remonftrantie

nedergefteld, af te vergen, en men, intusfehen, hadt te arLll 2 „ bei-

Sluiten