Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rRTHEID, (0 ÖELTKHEW,

BROEDERSCHAR

Extracc uit de Decreten der Vergadering van de provifioneele K epraefentdnten van hec

. Volk van Heiland.

Woensdag den 18 Maan 1795. Het eerfte Jaar der Batadffche FrySeid.

Het Committé van Algemeen Welzyn en Finaneie rapporteert op de Miffive van den Ontfanger Generaal van Boetzelaar, omtrent de uit hunne poften ontflagen of gedimitteerde Amptenaren, en omtrent de Taxen öp de Ampten der nieuw aangeftelde Amptenaren ; volgende het zelve Rapport hier na geinfereert

"O et Committé van Algemeen Welzyn en Financ'ie, in gevolge het Decreet der Vergadering van de provifioneele Repnefentanten van het Volk van Holland, in dato 12 February 1795, geëxamineert hebbende eene Miffive van den Ontfanger Geraal van Boetzelaar aan de voorfz Vergadering , ;- fchreven in 'sHage, op den zelve datum, waa? ,f , ' bY z^h informeert, hoe hy zich gedragen zal omtrent de Amptenaren, welke uit hunne pollen ontflagen of gedimitteert zyn; of hy der zei ver Amnt Obligatien zoude mogen affofïèn, en de Intereffen v "v V!W daar op betaalen zes weken na der zeiver ontflag, \\,f) en van de rouleerende Ampten tot den dag'hunWÈSSÈÊËt ner^dimiffie, zo als voorheen gebruikelyk was ge-

Gelyk mede of van de nieuw aangeftelde Amptenaren, de taxen, welke op der zeiver Ampten, volgens Refolutie en Lyften van de jaaren 1727 en 1744 zyn geftelt, moet ontfangen, ten einde van de intentie geinformeert, zich daar ha te kunnen reguleeren; waar op nu dienende van de gcrequifeerde confideratien en advis, zyn van begrip, dat de vraag van den Ontfanger Generaal van Boetzelaer, hoe hy, in opgemeld geval zich gedragen zal,1 zich reftringeert tot die Amptenaren,1 welke door of uit laft dezer Vergadering, om byzondere redenen, vail der zeiver Ampten en Bedieningen verhaten worden, en verder niet, waar uit zou volgen, dat gemelde Ontfanger Generaal buiten twyffel ftelt (het welk ook met de gedagten van Uwé Commiffie overeen komt) dat de Ampt Obligatien gefprooteh urë het geen boven het furniflemem dat 1"*****=*°™- , .«„ _ A vef-

1 "i&uaicn I

Rappor? omtrent Ampt Obligatien*

Sluiten