Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraét uit het Regiftel

der Decreeten, genomen dooi de Committées van de provifioneele Reprasfentanten van het Volk van Holland.

En wel by. het Commicte van Finantie.

Den 10 Maart 1795. Het ecr/ie jaar der Bataaffche Vryheid.

Van de Comptoiren Generaal van Holland gerequireert heb bende eenen pnecifen ftaat van het montant, hoe veel de refpective Steden dezer Provincie nog verfchuïdigt waren op der zei ver ordiuans en extraordinaris Verpondingen, en ge" bleken zynde, dat zulks over het geheel al een zier notabele lom beloopt, en devvyl zulks meerendeels door de Steden re! lpcchvelyk is gemcafieert.

Is gedecreteert, aangezien den hoogen nood, waar in men zich bevind, om 'sLands Katte op alle mögeiyke wyze te onderfteunen, om de Ontfangers Generaal te authorifeeren en eelaften omme de refpective Steden met den eerften allerferieuft aan te maanen, omme de gezegde reftanten promptelyk te komen'zuiveren, en niet langer te blyven in de pofïeffie van 'sLandsPcn mngen, door het zelve thans zoo hoogelyk benodigt, om aan zaaken van de eerfte noodwendigheden te kunnen voldoen, waar toe dezelve Ontfangers Generaal, een Extract dezer bv vdere Aanfcnryvinge zullen kunnen voegen.

Accordeert met het voorfz Regifter.

t

' Juthorifatle op de Ontfangers, Generaal om de refpective Steden met den eerjlen aUerferieuft aan te maanen, tot het zuiveren der reftanten wegens de ordinaris en extraordinaris Verpondingem

Sluiten