Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co t _ #rt Extract uit liet Kegiiter

der Dccrcctcn, genomen door de Committés van de pfövU flonccie Repraefentanten van het Volk van Holland.

En wel by het Commicté • van Algemeen Wclzyn.

Ben 23 Maart 1795. Het cerfte 'Jaar der "Eataaffche Fryheid.

Gelezen zynde de Miflftê door den Opziender Kok, den tt dezer uit Haarlem aan het Commicté van Algemeen Wclzynvan Holland gefchreeven, en houdende, dat in onderfcheide Billetten wegens de befchreeve Middelen, Sommatien, Dedaratoiren daar toe relatief, &c worden gevonden de bewoordingen van Édele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland. Hosge Overigheid, of Edele Groot Mogende, voorfiaande of dezelve bewoordingen niet dienden verandert te worden.

Is, na deliberatie, goedgevonden en ver-Haan,- de fefpë&ive Opzienders van 's Lands Zegels doof deeze te quaüficeeren, om door de Gaarders in de voorfz Documenten, en in alle anderen waar in die bewoordingen voorkomen, in plaats van de voorfz woorden, te doen (tellen: de provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland, of uit dezelve te royeeren de woorden: Edele Groot Mogende, en voor zo verre van dezelve Documenten nog veelen in voorraad zouden mogen zyn, zulks met de pen te veranderen, en anders dien conform te laaten herdrukken.

En zal Extraft dezes gegeven worden aan het Officie-Fiscaal, zo in het Zuider- als Noorderquartier, den Gommis Heyns, en de ïnfpedeurs tot narigt, en voorts het nodig getal gedrukte Exemplaren worden gezonden aan de Opzienders in de beide Quaf tieren $ om daarvan aan de Gaarders, in deeze geconcerneerd, een Exemplaar te extradeeren, ten einde zich daar na te regulccren. Onder ftond»

Accordeert voor Zo veel het geëxtraheerde en de Deer ccten van het Committé van Algemeen Welzyn aangaat* met voorfz Regiiter, by my Prsefident van het zelve Committé.

Was geteeke- .: -

J. ff( de Langt*

I HONIKH JJKE BIBLIOTHEEK 1 / I ' Verz. PlakkatDfi

• II

7'

De refpecUre Opzienders gelajl wat veranderingen in de Billenen van de befchrezve Middelen &c, ié maaken.

Sluiten