Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Ëxtraét uit het Regiftef

der Decreeten, genomen door de Committés van de provifioneele Repraefentanten van het Volk van Holland.

En wel by hec Committé van Finantie.

Den 24 Maart 1795. Het eerjïe jaar der Bataaffche Vryheid.

Ter executie van de Decreten van de Vergadering der provifioneele Reprsefentantën van het Volk van Holland van dato den 2 en 16 February 1795, het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid, houdende fchikkingen omtrent het inwiflelen van Aflignaten der Franfche Republicq, tegen Recepiflen van de Municipaiitcit, waar voor vervolgens gedecreteerd is Provinciale Recepiflen, lpecialyk daar toe vervaardigd, uittegeven, en daar thans by proviöft een quantiteit der voorfz RecepifTen in gereedheid zyn, is goedgevonden, omtrent het afgeven der zelve Recepiflen, vaft te ftellèn. _ ,

Dat door dit Committé aan de Ontfangers Generaal en de byzondere Ontfangers in de Steden, van tyd tot tyd de gereed zynde Recepiflen zullen worden toegezonden, en &c.

Dat de Ontfangers de bekomen Recepiflen zullen afgeven aan de Municipaliteiten in de Steden van der zelvcr reflbrt» tegen Renverfalen van die Municipaliteiten, op welke ókc. En zal Extract, dezes gegeven worden &c.

Accordeert met het voorfz ( . Regilter, voor zoo veel

/ het geëxtraheerde aan¬

gaat;

Ter executie der De-

creeten van de Vergadering der provi/ïoneele Reprsefentantën van het Volk van Holland in dato 2 en Ï6 February 1795 tot fchikkingen weegens de inwifftling der Franfche AfftgnaUH tegen RecepisJen der Mnnicipaliteit,eenige ordres gefield omtrent . het afgeeveit der zeiyen.

Sluiten