Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Extraét uit het Regiftèf

der Decreeten, genomen door de Committés van de provifioneele Rëprasfentanten van hec Volk vari Holland.

En wel by het Cömmitté van Finantie.

Den 25 Maart 1795tiet eerfle jaar der Bataaffche Vryheid.

Gelezen zynde de Miffivcs door de refpective Opzienders van 's Lands Zegels, zo aan het Cömmitté van Algemeen Welzyn van Holland, als bevorens aan Gecommitteerde Raaden opdiverfe datums gefchreven, en waar by dezelven overzenden de Rekeningen, zo van de Drukkers van 's Lands Zegels, als van de Leveranciers der Schryfbehoeftens, voor de laatlte zes maanden van den jaare 1794 , mec verzoek om Ordonnantiën tot betaling.

Is na deliberatie goedgevonden en verftaan, de Commifen van de Financie door deze te authoriferen en te gelaftcn, de navolgende Ordonnantiën te depêcheren: als

Twaalf Ordonnantiën ten behoeve van de Drukkers van 's Lands Zegels in de navolgende Steden, en ten lafte van de Hoofdgaarders van het Gemaal aldaar, en dus voor

Twaalf Ordonnantiën ten behoeve van de Leveranciers der Schryfbehoeftens in de navolgende bteden, en ten lafte van de Hoofdgaarders van het Gemaal aldaar, en dus voor

, Ên dat in voldoening van het geen de gemelde Drukkers en Leveranciers zedert den 1 July toe ultimo December 1794 van den Lande competeert.

Wordende de Commifen van de Finantie gelaft, voorfz Ordonnantiën niet uit te geven voor den 20 April dezes jaars.

En zal Extraót dezes gegeven worden aan het Officie Fiscaal tot narigt, en aan de Commifen van de Financie, en den Commis Heyns, als mede aan de Drukkers en Leveranciers, voor zo veel hun' aangaat, om zig daar na te reguleren.

Accordeert met het voorfz Regifter voor zoo veel het geëxtraheerde aangaat.

I ^INKLUKSeigtJOTHéEKl | Vcrz. Plakksstzn f

Ordonnantiën te depecheeren voor de Drukkers en Leveranciers der Schryfbehoeftens in voldoening hunner Reekeningen voor de laatfie zes maanden 1794.

Sluiten