Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

rRTHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP!

Extract uit het Register der Decreeten , genomen door de Committés van de provifioneele Repraefen tanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Den 28 December 1795. Het eerfte Jaar der Bataafïche Vryheid.

In agting genomen zynde, datJacob Papagay, taxateur van alle de Vaartuigen van Plaizier, by decreet van den 30 September dezes jaars , is gedimitteerd geworden, en daar door die post is komen te Vaceeren:

Is, na deliberatie goedgevonden en verftaan, in de plaats van Jacob Papagay, door deze tot taxateur van alle de Vaartuigen van Plaizier over de geheele Provincie van Holland, aanteflellen Jan van Harlingen, (mits behoorlylc examen doende voor twee Scheepmakersbaazen, door het Committe'van Algemeen Welzyn te Amfterdam daar toe te benoemen,) op de belooning van dertig guldens, 'smaands, en eene gulden van ieder Vaartuig, dal door hem zal worden getaxeerd, en zal de belooning van dertig guldens voldaan worden door den Gaarder van het Plaizier - Geld te Amfterdam, en de eene gulden voor de taxatie van ieder Vaartuig door de Gaarders van hetzelve middel onder wiens resfort de taxatie zal zyn gedaan, aan wien hei zelve in den uitgaaf hunner Staaten en Rekeningen zal worden ge leden.

En zal de afte van aanftelling voor den voornoemden taxateur wor den opgemaakt, en hy daarop, en op de Inftruöie gearresteerd 6Feb 1792, door het Committé van Algemeen Welzyn worden gebragi onder Eede.

En «al Extrafl: deezer gegeeven worden aan het Officie - Fiscaal den Commis Heyns en de Infpefteurs tot narigt, en het nodig getal gedrukte Exemplaaren worden gezonden aan de Opzienders var 'sLands Zeegels inde Provincie, om daar van aan de Gaarders vai het Plaizier-Geld een Exemplaar te extradeeren , ten einde zig daa; na te reguleeren.

Onder ftond,

Accordeert met de voorfz Decreeten.

Was geteekent,

F. A. de Hartoghy Abs. Secret.

a .mNft 102

In de plaatI van Jacob Papagay tot Taxa~ teur van alle Vaartuigenvan Plaizier over Holland, aangejlelt Jan van Harlingen,

*

1 t

Sluiten