Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83o RUITER. (ENGEL de)

en op deszeifs fchip, na de Middellandfche Zee. Den ouderdom van vijftien jaaren hadt hij toen nog niet' bereikt. In 't daar aan volgende jaar, zich bevindende aan de kust van GaU pée, verkreeg hij een Vaandel, onder de Zee - Soldaaten. Zijn . Vader, in den Jaare 1666, eenige perfoonen benoemd hebben* de, om den Hertog d'aumont, te Bouhgne. te gaan begroeten, ftelde onder dit getal zijnen Zoon engel. Uit agtinge voor den Admiraal, wierdt hij met groote minnelijkheid ontvangen, cn overdeftig cmhaald. In zijn achttiende jaar klom hij op tot den rang van Kapitein-Lieutenant, op het Schip van van der zaan, en wierdt 's jaars daar aan met een Schip begiftigd. In de hoedanigheid vau Kapitein deedt hij, daar mede, eenen togt na Engeland, om den Heer meerman, Gezant van H. H. Mogenden, af te haaien. Hier ontmoette hij, ten Hove, eene zeer heufche bejegening, en wierdt 'er, daarenboven, tot Ridder geflagen. In den Jaare 1672 voerde Jonk. heer engel het bevel over een Schip, onder zijns Vaders Smaldeel, in den befaamden Zeedag, voor Souhbaai, tegen de -vereenigde Franfche en Engelfche Vloot. Uitdeekende proeven van dapperheid vertoonde hij hier,' in zijn gevegt tegen een zwaar Engelsch Oorlogfchip. Behalven eenige grondIchooten, en merkelijke fchade aan zijn Gefchut, mitsgaders Masten en Touwerk, ontving hij, in zijn eigen lichaam, eene zwaare kwetzuure, door eenen Splinter , welke hem tegen den borst vloog, en verfcheiden dagen het adem haaien merkelijk belemmerde. Sedert zijnde opgeklommen tot den rang van Schout bij nacht, liep hij met negen Schepen in Zee, om in het Kanaal te kruizen. Merkelijke onrust en bekommering verwekte hij hier mede op de Franfche Kust. Ten tijde als Jonkheer engel de ruiter, in den Jaare 1668, jn Engeland, tot Ridder was geflagen, hadt hij deswegeh geen fchriftelljk betoog ontvangen. Dit bekwam hij, naa het fluiten van den Vrede, in eenen open brief, daatelijk bezegeld, waar in, tevens, aan de verdienden van zijnen Vader een 'treffelijk getuigenis wierdt gegeeven. 't Is bekend, hoe de Koning van Spanje, ten tijde als de Heer michiel de r.iiiter zijnen laatden en voor hem doodelijken Zeedag hieldt, denzelven'tot Hertog hadt verkooren, met een jaarlijksch in.

kOOr

Sluiten