Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

r&THEID, GELTKHEID, BROEDERSCPIJP.

Extraft uit het Reeis*

ter der Decreeten, genomen dooï de Committés van de provifioneele Reprcfèntanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Den ^5 January 1796. Het tweede jaar der Bataaffche Vryheid.

Jn agting genomen zynde, dat de Provifioneele Reprefentanten Valï hec Volk van Holland, den 20 January i796, hebben genomen de navolgende Publicatie»

FRTHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBL ICATIE

jQe provifioneele Reprefenfant en van het Volk van Holland, Allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat wy zederd den aanvang van ons beftuur geconfidereerd hebbende, dat voor het algemeen belang der Ingezetenen van deeze Provincie, de voorraad van Grasnen, welke binnen dezelve voorhanden was, zoo veel mogelyk moest geconferveerd, en de toevoer van dezelven van buiten 'sLands op de meest gepaste wyze gefaciliteerd worden ; dienvolgende ons verpligt hebben gevonden op dit gewigtig object onzen byzonderen aandagt te vestigen, ten einde alzoo de duurte en fchaars* heid der eerfte noodwendigheden, zo veel de tydsomftandiTheden gedoogden, te doen ophouden, en in het vervolg te praevenieeren.

Dat wy, om dit heilzaam oogmerk te bereiken, aan de eene zyde hebben vermeend zo by onze Publicatie van den 13 February van het voorleeden jaar, als by onze Aanfchryvinge van den 22 Mey daaraanvolgenden, en laatftelyk by onze Publicatie van den 30 Juny deszelven jaars, palen te moeten ftellen aan de zeer groote confumtie van Graanen, welke in de Mouteryen en Koornwynftokeryen, binnen deze Provincie plaats had, terwyl wy tevens hebben nodig geoordeeld by onze Publicatie van den 29 Mey 1795 op de daar by vastgeftelde pcenaliteiten te verbieden, om eenige Tarwe, Rogge, Boekweit of Gerst in fpecie of gemalen, het zy dezelve in deeze Provincie gewasfen, of daar binnen van elders A zou.

• I jS^ft^.^ WPMOWSSC: i.z

a 172 w, 106 I

De Gaarders van hei Getnaal gelast zig na ds Publicatie van 20 January 1796, rakende de continuatieder halve Premie op den invoer van Graanen te regttleeren.

Sluiten