Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C % )

vr.YHEID, GeLYKHEID, broederschap!

Extract uit het Register der Decreeten , genomen doo de Committés van de provifioneele Reprafentanten van hec Vulk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Wclzyn.

Maandag den I February 1796. Het tweede Jaar der Bataafïche Vryhcid.

In agting genomen zynde, dat de Provifionele Rcprefcnwnccn - an het Volk van Holland den 21 January 1796 hebben genomen het navolgende Decreet.

Donderdag den 21 January.1796. Het tweede jaar der Bacaaffche Vryheïd.

Het Committé van algemeen Welzyn heeft, uit kragt van het Appoin&ement deezer Vergadering van den 30 December laatstlecden rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis op de daar by teruggaande Requeste door de gezamentlyke Bierbrouwers binnen deczS Provincie aan deeze Vergadering geprsefenteerd, waar by, om redenen daar in geallegueerd, hebben verzogt, dat, wanneer de intentie der Publicatie deezer Vergadering van den 19 Maart 1795, niet mogte zyn geweest de remisfie en vrydom, welke toen genooten wierden , zoo lang te laaten voortduuren, tot dat de Vergadering meerdere en efiicacieufer middelen zoude-hebben kunnen beraamen, en dus niet alleen tot het uiteinde van het jaar 1795, maar onbepaald, tot dat die efficacieufer middelen daargefteld zouden zyn, het de Vergadering alsdan behaagen moge de betaaling der geheelen impost op de Brandftoffen in de Bierbrouweryen, of ten minften de vyf zesde gedeckens van dezelve voor een jaar, of zo veel langer, als de Vergadering zal goedvinden, en onder zodanige prjecautien, als daar toe nodig zullen zyn, op nieuws te accordeeren.

Waarop, gehoord het voorfz rapport, na deliberatie, conform het zelve, goedgevonden is, de tegenswoordige gratie aan de Brouweryen nog provifionecl en tot het nader welbehaagen deezer Vergadering, te continuceren; en het Committé van algemeen Welzyn te authorifeeren om aan dit Decreet de nodige executie te geeven.

En is wyders by deeze geleegendheid goedgevonden te verklaaren, dat alle de verminderde impofiüen, exemptien

,„.,,, ; M

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK j 1 Varz. Plakkaten |

In . i r ? I

M /

By Decreet van den 21 Ja tuary 17516 de verminderde Impost voor de Bierbrouwers ?nvoor verfcheids Traficquen en de remisjien aan fommige plaatzen verleend tot nader dispojttie van de V?rgadering , gecontinueert zynde de Gaarden gelast zig daar na te reguleren.

Sluiten