Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

VRYHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extraft uit het Regis

ter der Decreeten, genomen dooi de Committés van de provifioneelc Reprxfentanten van hec Volk var Hoiland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Maandag den i February 1796. Het tweede jaar der Bataaffche Vryheid.

Jn agting genomen zynde, dat de Provifioneele Reprefentanten van hec Volk van Holland, den 26 January 1796,hebben genomen hec navolgende Decreet.

Dingsdag den 26 January 1J96.

Hec tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

TTet Committe' van Algemeen Welzyn heeft uit kragtvan 11 het appointement deezer Vergadering van den 6 deezer rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis, op de daar by te rug gaande Misfive van het Stadsbeftuur te Haarlem , over een verzoek van opper Kerkmeesteren der Roomfch Catholicque Statiën binnen die Stad, om vrydom der Impost voor de V/yn in hunne Kerken tot hunne Avondmaalen gebruikt wordende, uit kragte van hec Decreet van 24 Augustus laastlcden.

Waar op gehoord het voorfz. rapport, na deliberatie conform het zelve goedgevonden is, tot voorkooming van misbruik , den geheelen vrydom van de Wyn voor hec Avondmaal, voor welke gezindheid het zoude moogen zyn, weder in te trekken en te vernietigen; met authorifatie op het Committé van Algemeen Welzyn om tot executie deezes, de nodige ordres teilellen; waar toe extraft deezes aan hec i gemelde Committé zal worden gegceven. Is na deliberatie goedgevonden, en verftaan, de Gaarders van de Wynen tegelasten, zich na het voorfz. Decreet van den 26 January i79G exactelyk te gedragen.

En zal extraft dezes gegeven worden aan het Officie Fiscaal, den Commis Heyns, en de Infpefteurs, tot narigt, en het nodig getal gedrukte Exemplaaren worden gezonden , aan de refpeftieve Opzienders van'sLands Zegels in de Provintie, om daarvan aan de Gaarders van de Wynen een Exemplaar te extraderen, ten einde zig daarna te reguleren. °

Onder ftond,

Accordeert met de voorfz. Dec reeten. Was gctekent,

7. F. Lee mant.

l

By Decreet van den 26 Ja' nuary 1795 ingetrokken zynde de vrydom van de Wyn voor het Avondmaal, voor welke Kerkgejlntheid het zoude mogen zyn, de Gaarders van de Wynen gelast, zig daar na te reguleeren.

Sluiten