Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3D

ten en de kosten van extraordinaire Commisfien daar buiten gerekend, welke beide nogthans te lamen genomen, nooit zullen mogen te boven gaan twaalf guldens daags, met dien verflande, dat de Leden van dit Committé , voor het transport hunner goederen, by den aanvang en het eindigen hunner Commisfie, zullen ontfangen dertig guldens, beide reizen.

74-

Dit Committé zal niet alleen de byeenkomst van het Provintiaal Beftuur, zo ordinair als des noods extraordinair befchryven, en den loop der deliberatien van het Provintiaal Beftuur voorbereiden; maar het zal ook uit zynen aart, in ailes wat niet Justitieel is, wezen de advifeur van het Provintiaal Beftuur, en met name, de directie hebben over" de algemene hui6houdelyke zaken der Provincie, over de Financie, over de Provintiale Militaire zaken, en over het geen ftrekken kan tot bevordering der onderfcheidene takken van publiquen welvaart.

75-

De Prefident van dit Committé zal alle maanden veranderen, en door de Leden van het zelve by meerderheid van ftemmen verkozen worden.

70.

De Prefident zal geen extraordinaire Vergadering van het Committé houden, dan na oproeping van alle de in loco zynde Leden , en gene onclufien mogen opmaken, dan by de wettige meerderheid; welke meerderheid in alle zaken, particuliere perfonen concerneerende , of welke geen uitftel lyden, zal berekend worden naar

het

Sluiten