Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 SCHENKENSCHANS,

een derde te werk, 't welk beter flaagde. De Hertog van LÈiiMA, met tusfehen de vier en vijfduizend man, in deezen oord gelegerd, zondt, op den vroegen morgen van den zevenëntwintigfte Junij des Jaars 1635, ruim vijfhonderd Knegten, onder bevel van den Luitenant Kolonel einholts, op de Vesting af, om dezelve, bij verrasüng, te bemagtigen. Dit gelukte. De Bevelhebber van welderen en het meerendeel der Bezettinge lieten het leeven, en de Schans wierdt deerlijk geplonderd. Het gewigt van dit verlies deedt Prins fredrik henrik ftraks befluiten, om de. herovering te onderneemen. Het openen der Loopgraaven deedt hij , met allen ijver, voortzetten. Van binnen , egter , bleef men hem des niet fchuldig: hier door gebeurde het, dat de belegeraars en de belegerden, bij wijlen, in de Loopgraven aan elkander kwamen. Het ongunftig herfstgetij deedt, intusfehen, de belegering traagiijk voortgaan; het bewind van welke, eerlang, aan den Veldmaarfchalk Graave willem van Nassau, wierdt opgedraagen. Niets anders, evenwel, rigtte hij uit, geduurende den naatijd van het Jaar 1635, dan de bemagtiging van een Groot Werk, welk de Bezetting van Schenkertfchans, voor de Vesting, hadt opgeworpen. De Winter was naauwlijks verloopen, of de Graaf van nassau floeg, van nieuws, handen aan 't werk om het beleg voort te zetten. Griethuizen, een klein Steedtje aan den Rhijn, boven Schenkenfchans, en vervolgens een klein Sluisje bemagtigd hebbende, gelegen op de Vaart, die van Kleeve na den Rhijn loopt, leide hij, tegenover dit Sluisje, eenen brug over de rivier, en worp, vervolgens, eene Linie op, van deezen brug af tot aan het Huis te Rij/and; aan Schenkenfchans wierdt, hier door, alle toevoer afgefneeden. Naa dit werk voltooid te hebben, zo ra's het jaargetijde het eenigzins toeliet, deedt de Graaf het beieg der Plaatze verder voortzetten. Twee Spaanfche Veldoverften rukten, vrugteloos, aan, tot ontzet der Vestinge; zij vonden Graaf willem zo vast gelegerd , dat zij alle poofcingen, om hun doelwit te bereiken, voor verlooren arbeid aanzagen. Van hier dat de Spaanfche Bevelhebber fourbin, die binnen Schenkenfchans het oppergezag voerde, zijnde zijn voorzaat einholts, die, in den voorleeden jaare, de

Ves-

Sluiten