Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHENKENSCHANS. 035

Vesting op de Staatfchen hadt veroverd, onlangs gefneuveld, te raade wierdt, 0m met Graave willem van nassau in onderhandeling te treeden. De overgave gefchiedde op den negenè'ntwintigften April des Jaars 1636. Sedert bleef de Vesting in de magt der Staaten, tot in den Jaare 1672 , wanneer zij, nevens een goed aantal andere Plaatzen, in dien oord, voor de alles wegneemende magt der Franfchen moest bezwijr ken. De Maarfchalk Graaf de turenne wierdt 'er meester van, op den eenentwintigften Junij des gemelden jaars, onder belofte van de gewoonlijke Krijgseere aan de Bezetting. Men vindt aangetekend, dat deeze overgave uitviel tegen de verwagting van veelen, die van oordeel waren, dat de Vesting zich in een zo gedugten Baat van tegenweer bevondt, dat dezelve den vijand nog lang zoude hebben kunnen ophouden. Diensvolgens meenden zij , dat de Bevelhebber, door de magt van Fransch goud, zich tot die lafheid hadt laaten overhaalen. Hoe 't zij, niet langer, dan tot op den eerften Maij des volgenden Jaars 1673 , bleef Schenkenfchans in de magt der Franfchen; naa het fluiten van den Vrede met den Keurvorst van Brandenburg, wierdt de Vesting aan deezen ingeruimd, als meenende dezelve, daar op een oud regt te hebben. De Staaten der Veréénigde Gewesten, onder wier oppergezag de Vesting was gebouwd, en die meer dan negentig jaaren in 't bezit daar van geweest waren, Belden te veel belang in eene Sterkte, welke, als leggende ter piaatze, alwaar de Rhijn en de Waal zich van een fcheiden , en alzo den toegang na de Betuwe en de Veluwe opende, dan dat zij aan dejierkrijginge van dezelve zich niet ernftig zouden laaten gelegen zijn. Al fpoedig naa de ontruiming der Franfchen, traden zij, hierom, in onderhandeling met den Keurvorst, om in het bezit herfteld te worden. Verfcheiden zwaarigheden, welke telkens in den weg kwamen, deeden de onderhandelingen fleepende houden, tot in den Jaare 1678; toen kwam men overeen, dat de Keurvorst de Vesting, nevens het daar aan onderhoorig grondgebied, aan de Algemeene Staaten zoude afftaan. Doch 'er verliepen, zedert, nog bijkans drie jaaren, eer de grenzen behoorlijk geregeld wierden. In de maand Augustus des Jaars 1681 wierdt Schenkenfchans overga

Sluiten