is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SONOI. CpiDERtK)

Thans zijn wi, gevorderd tot een verhaal in den leevens. loop van sonoi, waar van de bijzonderheden zijnen naam en iiaagedagtemsfe eene akoosduurende fchande zullen aanwrijven, Hoewel de bedrijven en fchenddaaden, Welke wij zullen vermelden, meenig eenen leezer eenen killen fchrik zullen aanjaagert, agten wij een uitvoerig berigt niet ondienffig, als een middel ter waarfchuwinge, hoe een gewaande ijver voor Godsdienst en regt vaardigheid, bij wijlen, eenmensch tot bijkans ongeloof fiaare uiterften kan doen overflaan ,• en een ieder uit dien hoofde, zich hebbe te wagten voor de verleiding zijnsharten, ook in zaaken van minder gewigt, om den eenen phgt met aan den anderen op te offeren. Wij zullen, in ons verhaal, het geleide van den Ridderlijken Hiftoriefchrijver volgen.-

- In den Zomer des Jaars 1575 verfpreidde zich , door Noordholland, een gerugt, hoe een deel Landloopers door de Spanjaarden was omgekogt, om eenige Dorpen in brand te fteeken, om alzo de Huislieden uit de Sterkten en van de Dijken te lokken, welke zij nevens de Soldaaten bewaakten. Dö kommer en agterdogt der tijden deedt dit gerugt gereedelijk gehoor vinden, ook bij sonoi en de Gemagtigden der Noordhollandfche Steden; die 'er ftraks den Schouten ten platten Lande van verwittigden, en, door dit middel, een twintigtal van het geboefte in handen kreegen. Bij hunne verhóoren, bekenden zij', huisbraaken en andere verftooringen der openBaare rust, doch niets 't geen naar brandftigting of foortgelijke euveldaaden geleek, gepleegd te hebben. Sonoi, een manvan hardeö inborst, en zeer agterdogtig, met deeze algemeene bekentenisfen niét voldaan, wordt hier op te raade 4 ftrehger maatregelen te baat te neemen. Even alsof hij den Hertoge van al va , in wreedheid, niet wilde tóegeeven , ftelt hij eenen bijzonderen Regtbank in, welke, eerlang, niet minder dan de bekende Raad van Beroerten, algemeen verfoeid, en insgelijks met den naam van Bloedraad wierdt betiteld. 'Tot Leden van deezen Raad benoemde de Overfte sonoi,'johait Van Forefst, Schout van Alkmaar, Meester joost huikesloot , Schout van Hoorn , willem maartenszóon kalf",. Baljuw van Waterland en Zeevang, eu willem VAn zon-

krw"