is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SGNOI. (DIDERIK) a+S

van sonois hand vloogen, bun tegen waren, en dat zij, langi den weg van regten , een langzaam einde zouden vinden, lieten, door hunne Advokaaten , zich beweegen om ftil te zitten: te meer, alzo zij, ter verdeediginge van hunnen goeden naam, zich nu genoeg gekweeten hadden. Zulk eenen afloop nam dit werk, door Hollanders, ja, volvoerd, maar door soncj, eenen uitlander, begonnen en gedreeven; en 't welk, meent men, ten voornaamen oogmerke hadt, om den Rooraschgezinden op verandering van Regeeringe eens voor altoos den moed te beneemen.

Thans hervatten wij het Verhaal van sonois verdere verrigtingen.

•In den aanvang der maand Maij des Jaars 1576 vertrok hij, met etlijke fchepen, van Edam, koers zettende na de Vegt, met oogmerk om op Muiden eenen kans. te waagen. Hoewel het Kafteel dier Stad toen nog geene aarden Wallen, en eene Bezetting van flegts twintig man binnen hadt, zag hij, nogthans, geenen kans, om hetzelve, zonder het geweld van grof gefchut, fpoedig genoeg te dwingen. Derhalven fchreef hij om twee Kartouwen na Noordholland; voorts om meer Oorlogfchepen, om ze bij Aui^rdam voor de wrakkeu te leggen, als mede om Schansgraavers en mondbehoeften. Terwijl sonoi na 't een en ander wagtte, veroverde hij den Schans bij Diemerdam, op den Muiderdijk. Eer nog de gevraagde verflerking aankwam, wierdt hij van daar verdreeven, en in zijn oogmerk op Muiden te leur gefteld. Want •een deel Amfterdammers te water, en eenig Spaansch Krijgsvolk te lande zijnde aangerukt, wierdt hij van zulk eenen fchrik bevangen, dat hij in allerijl de vlugt nam in zijne fchepen, met verlies van tweehonderd man; hoewel een Schuitevoerder hom naderhand in 't aangezlgt verweet, dat hij zelve de oorzaak van den fchrik, en het gevaar bij lange na niet zo groot als die geweest was.

Gelukkiger was sonoi, 'sjaars ts vooren, gedaagd, in eene onderneeming in Friesland. Honderdëntwintig Soldaaten en dertig Vrijbuiters derwaarts gezonden hebbende, namen deeze gang na het Dorp Balk , 't welk zij deerlijk pionderden j zendende voorts .den buit , bij hen op vijfentwintigduizend Vvvvvv g guJU