Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<1 >

VRTHEID, GELTKIIEID, BROEDERSCHAP.

Extrad uit de Decreten

der Vergadering van de Provifioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland.

Vrydag den 17 July iypj.

Het eerfle Jaar der Bataaffehe Vryheid.

Het Commkté van Algemeen Welzyn heeft, uit kragt van het appointement deezer Vergadering van den 23 der voorleede maand, rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis op de daar neevens te rug gaande Misfive van Dykgraaf en Hoogheemraaden van Delfland aan deeze Vergadering gefchreeven den 19 te vooren, behelzende dat daar de rekening en omflagen eerlang moeften gefchieden , mitsgaders de voorreekening hier in den Haag ten overftaan van Hoofdingelanden, dan welke Hoofdingelanden veelal door de tydsomftandigheeden gedimitteert zynde het zelve Collegie alsnu geheel incompleet was, verzoekende eenige voorziening en arrangementen dienaangaande.

Waar op, na deliberatie, en zonder refumtie, goedgevonden is, dat, gelyk bevoorens de reekeningen der beide Penningmeesters van Delfland vooraf ter préparatoire examinatie wierden overgebragt in handen van dat Lid van het Collegie van Hoofdingelanden, het welk daar in fesfie had weegens de Graaflykheids Domeinen, nu daar toe één der Leden uit het Committé van Algemeen Welzyn, als die Domeinen adminiftreerende , zal worden benoemd, en aan de voorfz. Penningmeesters gelast hunne reekeningen binnen agt dagen aan denzelven ter hand te ftellen, met de ftukken en befcheiden daar toe behoorende, datwyders, dewyl die reekeningen van ouds altyd zyn gedaan, niet enkel aan Dykgraaf en Hoogheemraaden en de Ambagtsbewaarders der dertien Hoofd-Ambagten, maar tevens ook aan het Collegie van Hoofdingelanden, het welk beilond uit neegen Leden, namentlyk

1 weegens de Staaten.

2 -—- Graaflykheid.

3 -——, Domeinen in het Westland.

4 . Goederen van de Ridderfchap.

5 den Hoogen Raad.

6" het Hof van Holland.

7 de Stad Delft.

g de Godshuifen aldaar.

9 de Stad Schiedam.

Dog, waar van de meeile Leden thans zyn gedimitteerd, of hunne radicaale qualiteit verlooren hebben , derzelvee plaatfen , by provifie alleen voor dit lopende jaar , hoe eerder zo beeter zullen worden vervuld, in deezer voegen, dat de vier eerften, nu door deeze Vergadermg, zo uit dezelve als uit hetCommitré van Algemeen Welzyn zullen worden aangeftcld; de vyfde en zesde door en uit het Hof van Holland, als thans ook d-n hoogen Raad vervangende; de zevende en achtfte door de Mumcipaliteit van Delft, en de negende door die van Schiedam, en zyn

■ " mi 1 mks-

I KGk,';OLIJKE BlBLlOTHrPK' ! f Vorz. Plakkaten ' |

■ *<;4'S>-Q nI

I 49ti.7*5 N~ 80 I

Decreet op Je rekening 'vcm Delflmd.

Sluiten