Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(? >

tWHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extrad uit het Regis

ter der Decreeten, genomen dooi de Committés van de proviiïoneele Repratfèntanten van het Volk var HoJland.

lin wel by het Committé vnn Algemeen Welzyn.

Den i^ july im. Het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

Tn agting genomen zynde, dat by de provifioneele Reprefentanten * van het Volk van Holland is genomen het volgende Decreet.

Den 21 July 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

pjet Committé van Algemeen Welzyn, doet het navolgende voorftel ter Vergadering, wegens het doorvoeren door deeze Provincie der Graanen, voor de Franfche Republicq.

Aan de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland.

TTw Committé van Algemeen Welzyn alhier, van wev-/ gens den Chargé des affaires van de Franfche Republicq Pinfot, ontfangen hebbende, differente Misfives, waar by intercedeert voor het Comptoir van Negotie van Jean Geraud, te Amfterdam, ten einde een groote quanriteit Graanen, welke uit fommige plaatzen van het Noorden te Amfterdam reeds waren gearriveert, en nog verwagt wierden, gedeftineert voor de Franfche Republicq, vry van 'sLands lm. post op dc inkomende Graanen, zoude mogen worden binnen gebragt en weder naar hunne deftinade uitgevoert ; hebbende het Comptoir van J. Dull en Zoonen het zelfde verzoek gedaan, als mede tot refütude voor zoo verre'sLands Gaarders deswegens reeds eenigen Impost hebben ontfangen, gelyk mede van wegens den Infpecteur van de Vivres Noël te Rotterdam een diergelyk verzoek voor 330 Last Graan is gedaan, ten einde aan het tranfic der reeds aangebragte Graanen waar mede allen fpoed wierdt gemaakt, en waar toe reeds de nodige Paspoorten van Hun Hoog Mog. waren geobtineert, geen vertraging toe te brengen, heeft Uw Committé de Gaarders van 'sLands Middelen gelast daar omtrent alle faciliteit te gebruiken, en de nodige confent Billetten zonder invordering der Impost te geven, als mede te reftitueeren die, welke reeds

van

l v^JNKÜJKE BlbUOTHèEK j ; V^rz. Plakkaten

I JT2 33

I Q» • Mn, ^

l

Last aan de Gaarders , Van de inkomende Graanen, nopens het doorvoeren van Granen door deeze Provintie, voor de Franfche Repubticq.

Sluiten