Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

ÏÏW/EID, GELÏKIIEÏD, BRÖEDERSCIIJP.

Extraa uit het Regis

ter der Decreeten, genomen dooi de Committés van de provifioneelc Keprsfentanten van het Volk var Holland.

En wel by het Committé van Algemeen VVelzyn.

Den 29 July 1795. Het eerfle jaar der Bataaffche Vryheid.

Tn agting genomen zynde, dat by de provifionele Reprefentanteri X van het Volk van Holland is genomen het navolgende Decreet:

Vrydag den 24 July 179^. HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEÏD.

HeS.C°Tltt.é AISemeen WeIz7» heefc, uit kragt van T"1 heC APPOintement deezer Vergadering, van den 15 deezer rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis op de Misfive van de provifionele Raad der Stad Dordrecht van daags te vooren, waar by, om de daar in geallecueerdé

d!eneLeDderDoekt •dat de imposten °pde wLr^

d:enfie der Diacomen en Godshuizen word gelost, niet mogen worden gevorderd, maar op de Cornptoiren genoteerd tot dat aan de Omvangers zal zyn gebleeken, da* de Turf waarlyk aan dezelve is uitgelost. "

mZZnZ' ^ ddiberatie> 8°edgevonden is, ter gemoedkormng aan de bezwaaren van den provifionelen Raad der Stad Dordrecht, by deeze te permitteeren, dat de Impost op de Turf welke voorde Gods, Diaconie- en Armhuizen, afdaar word gelost ten Comptoire van de Gaarder ter Plaatfe daar aeaelve word uitgevoerd, niet zal worden betaald, maar al-

rn\frte!f ' ftS naderhand by behoorlyke Declaratoire? blyke, dat de Turf waarlyk aan de gemelde Gods-,

meTnnLen lTh"iZCn iS Sdevefd ^worden, en dat zulks mede plaats zal hebben ten opzigte van die Steden, welke *g m een gelyk geval als de Stad Dordrecht bevinden met authonfatie op het voorfz Committé om de nod £ executie aan dit Decreet te geeven. "uaige

f. KONINKLIJKE Bf??LrOTHsp'71 I«

By Decreet van den 24 July 17 95 yéfJiaan zynde, dat de Impost van de Turf voor de Godshuizen, niet zat worden betaald, maar alleen genoteerd; de Gaarders gelast zig daar na te reguleeren.

Sluiten