is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SWEERS. (ÏSAAC) 9$

was geraakt, te bemagtigen en te verbranden ; genietende voorts de eer, den Admiraal, tot 'sanderendaags, op zijri fchip in bewaaring te honden. De Heer wagen aar verhaalt, dat in het naageftagt van sweers eenig Zilverwerk bewaard wordt, 't geen de Admiraal askue weleer bezeeten hadt. Tol loon van betoonde dapperheid, klom hij, nog in het zelfde jaar, tot den rang van Vice-Admiraal. Ih die hoedanigheid verzelde hij den Admiraal de ruiter op den vermaarden togt' na Chat tarn, en vertoefde, naa het afloopen van denzelven, met zijn Eskader, op de Engelfche Kust, tot naa het fluiten van den Bredafchen Vrede. Sints dien tijd, tot in den jaare 1671, rigtte hij niets anders uit, dan het doen vaneenen Kruistogt; onthoudende zich , voor 't overige, te Amfterdam, om 'er, in den fchoot van zijn Gezin en Vrienden, eenige verpoozing te genieten. Wanneer 'sLands Staaten, in het gemelde jaar, eene Zomervloot in Zee bragten , voerde sweers .het bevel over een liskader van dezelve. De Oorlog van den Jaare 1672 verfchafte hem nieuwe gelegenheid, om yan zijnen moed en beleid nieuwe blijken te geeven. In 't gevegt van dén 'zevenden Jum'j fchoot hij het fchip van den Engelfchen Admiraal montaigue in brand. Üit Zee te rug gekeerd te Amfterdam, zat hij gcenzins ledig. Om den gedreigden aanval der Franfchen op de Stad te weeren, hadden Burgemeestereh twaalf Kompagniën gewapend Bootsvolk aangenomen ; welke, vervolgens, onder bevel van onzen ViceAdmiraal gefield zijnde, voor een gedeelte als Uitleggers in het Y en in den Amftel geplaatst wierden. Met de overigen trok hij, op last van Burgemeesteren, in het begin des Jaars 1673, na Aifen, alwaar toen het Hoofdkwartier gehoaden wierdt. 's Lands Vloot, in den aanvang van den Zomer, wederom zijnde in Zee geloopen, voerde sweers wederom het bevel over een Eskader. Men weet, hoe 's Lands Vloot, met de Veréénigde Franfche en Engelfche Zeemagt, verfcneiden maaien handgemeen wierdt. In den eerden Zeeflag raakte swkfrs, door de ongemeene bezeildheid van zijn fchip, zo verre vooruit en onder den vijand, dat hij in een hevig gevegt raakte met den Engelfchen Vice-Admiraal der BJaauwe Vlag, en zo zwaar gehavend wierdt, dat hij genoodzaakt

was