is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYNODE;

10$

iVationaal Sijnode, in een afzonderlijk Artikel, te moeten yerflag doen," zullen wij thans, aangaande de Provinciaale Sijnoden, eenige berigten mededeelen.

't Is bekend, hoe in ieder Provincie, van tijd tot tijd, ^ene zamenkomst van nabuurige Predikanten wordt gehouden, bij den naam van Klasfis bekend. Uit het midden haarer benoemen deeze Vergaderingen twee of drie! Predikanten, nevens één of twee Ouderlingen. Tegen den vastgeftelden tijd begeeven zich deeze na de Stad of Plaats, alwaar het Provinciaale Sijnode zal gehouden worden. In eene der Kerken bijeen gekoomen zijnde, wordt de Vergadering geopend met een Gebed en Leerrede, op de ftaatelijke verrigting fiaande. Het bewind der handelingen wordt gevoerd door eenen Pr*, fes of Voorzitter, eenen Asfesfor of Bijzitter, nevens eenen Scriba of Schrijver. Het Sijnode van Friesland alleen heeft zijnen Pra/'es geenen Asfesfor toegevoegd. Voorts houden !s Lands Staaten een waakend oog over de handelingen der Kerkvergaderinge, door middel van eenige Gelastigden, uit het midden hunner derwaarts gezonden, en bij den naam van Kommisfarisjen Politiek bekend. Niet even groot is het getal deezer Kommisfarisfen in de onderfcheidene Provinciën; eenigen zenden 'er vier, anderen twee. Alles, wat den welfland der Provinciaale Kerke in 't algemeen betreft, wordt in deeze zamcnkomften behandeld ; als mede uitfpraak gedaan over zodanige gefchillen , welke door de Klasfen niet kunnen beflist worden. Hoewel dus de Provinciaale Sijnoden der onderfcheidene Gewesten van elkander onafhanklijk zijn, houden ze, nogthans, eene zekere onderlinge gemeenfchap, door middel van Afgevaardigden, bij den naam van Korrespondenten bekend. Voor ieder der overige Provinciën, wordt in elk Sijnode zodanig een Korrespondent benoemd; die, evenwel, in de Sijnoden, welke zij bijwoonen, geene belluitende; maar enkel eene raadgeeyende ftem hebben. Daarenboven worden, in ieder Provinciaal Sijnode, eenige Leden benoemd , bij den naam van Deputati Sijnodi of Afgevaardigden van het Sijnode genoemd; deeze moeten zorge draagen, dat de Sijnodaale Befluiten ten uitvoer gebragt worden, en voorts, 't geen van wegen de Kerkvergaderinge bij de hooge Mmmmmmm 5 Over-