Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï 5

„ TRTHEW, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Reffis-

ter der Decrecten, genomen door de Commirtés van de provifioneele RepradTentanten van het Volk van Holland.

En wel by de Committés van Algemeen Weizyn.

Woensdag den 14 Augustus 1795.

Her eerilc jaar der Eataaffchc Vryhcld.

In agting genomen zynde, dat by de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, den 28 July 1795, is genomen de navolgende Publicatie:

FRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

"I "\e -provifioneele Reprafent anten van het Volk van Holland, JL^r allen die dcezen zullen leezen of hooren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat wy met zeer veel leedweezen in ervaring gekoomen zynde, dat's Lands gemene Middelen federc eemg:n tyd merkelyk afneemen en verminderen, en overtuigd, da; : , onder anderen, ook moet toegefchreeven worden aan de verregaande fluikeryen, die in dezelve, en voornamentlyk in de Middelen van het Gemaal, Wynen en Brandewynen, x met opgeheven hand, en refiftentie- zelfs aan die geene , welke gefield zyn om dezelve te beletten , worden gepleegd.

ZOO IS HET, dat wy by deeze alle Ingezetenen en aliea, wie dezelve ook zoude mogen wezen , ten ernftigften verrnaanen alle fluikeryen waar door 's Lands inkomften, welke tot onderfteuning van het zelve zoo hoognodig zyn, worden verkort, na te laten, of daar aan eenigfints de hand te Ieenen* veel min die geenen, welke gefield zyn die fluikeryen tegen te gaan, te tragten te corrumpeeren, ofte te molesteercn, het zy met woorden of daaden, op pcene conform de Ordonnantiën en Publicatien op 'sLands gemene Middelen geëmaneerd, en in het byzonder volgens het 15 Art. van de generale Ordonnantie na exigentie van zaaken ten rigoureuften aan den Lyve, en zelfs met de dood , zullen worden geflraft.

En ingevallen zoude mogen worden bevonden, dat eenige Officieren, of Bailliuwen, Gaarders of eenige andere'sLands Bediendens hoe ook genaamt, welke geftelt zyn om tegens de fluikeryen te waken, dezelve in eeniger maatehetzy opent-

. A lyk

PwDNINKllUKE BS3U0THEEK !

m 41

De Bedien^ dens van sLands gemene Middelen gelast zig na di Publicatie van den 28 July 1.7.95, tegens de fluikeryen genomen, fe gedragen.

Sluiten