Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRTHE1D, GELTKHEW i BROEDERSCHAP.

Extraft uit de Decreten

der Vergadering van de provifio neele Representanten van het Volk • • van Holland.

P^rydag den 31 July 1795;

Ëet eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

~Ts gelezen hec Rapport van hét Committe' Militair op de by marJ_ ginaale apostille van 24, 28, en 30 deezer in hunne handen *eftelde Misüves zoo van de Regeering der Stad Schoonhoven, van den Commandant dier Stad, als ook van de Gedeputeerden der Steden Gorinchem, Schoonhoven en Brielle, over het bewaaren der Stads Sleu- " tels, breeder in de notulen der bovengemelde datum geinfereerd.

Waar op het voorfz. rapport gehoord zynde, is conform het zelve goedgevonden en veïftaan, dat in agting genoomen zynde de Principes dezer Vergadering, volgens welke geen onderfcheid tusfehen zoogenaamde ftemmende en geen Hemmende Steeden meer moet plaats hebben, dus alle die Steeden welke Vestingen of frontieren zyn, zig aan de teneur van de letter der Publicatie zullen hebben te gedragen. Ö

En zal hier van aan alle de hier boven gemelde by extraft deezer kennis worden gegeven tot hun lieder naricht eri informatie.

Accordeert met het voorfa Decreet»

Rapport yari t Committé Militair op de Mis<ïye van Schoonhoven, Gomt' :hem en Brielle j wet het bevJaaren der Stadt Sleutels,

Sluiten