Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

• WITHEID , GELTKHEID , BROEDERSCHAP.

Extrad uit het Register der Decreeten, genomen door de Committés van de provifioneele Repralèntanten van het Volk van Holland.

En wel by het Commkté van Algemeen Wclzyn.

" Den 10 Augustus 1795.

Het eerfte jaar der Bataaffche Vryhcid.

In agting genomen zynde, dat by de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland is genomen de navolgende

R E S O L U T I E.

Woensdag den 5 Augustus 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryhcid.

Het Committé van Algemeen Welzyn heeft, uit kragt van het appointement dezer Vergadering van den 16 July laatstleeden rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis, op de Requeste der Rozyn, Azyn of Kunst Azynmaakers, woonende in de Stad Haarlem, waarby, om redenen daarby geallegueerd, hebben verzogt, dat het hun moge vryftaan in en tot hun traficq te gebruiken, Brandewyn of Voorloop, zonder dat zy verpligt zouden zyn daar van aan den Lande den verfchuldigden Impost te voldoen, neen maar dezelve te mogen inflaan, even als de binnen deeze Provincie geftookte Koornbrandewyn zonder impost word ingellagen.

Waarop, na deliberatie goedgevonden is, zo lang aan de Koornbrandewyn-Branders deezer Provincie niet is gepermitteerd, uit hoofde van de fchaarsheid der Graanen, ongelimiteerd te mogen ftooken, aan de Kunst-Azynmaakers binnen dezelve by deeze te permitteeren, om zonder betaling van impost te mogen inflaan zodanige Brandewyn of Voorloop als zy in hunne traficq tot het maken van Azynen nodig hebben, alles egter op den voet, en onder de bepaalingen by de Refolutie van den 19 Juny 1750 vastgefteld; dog voor geen langer tyd, als tot dat aan de Koorn-Brandcwynbranders deezer Provintie het ongelimiteerd ftooken weder zal zyn gepermitteerd, met authorifaA tie

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Vorz, Plakkaten . - .

O. Na- 46

By decreet van den 5 Augustus 1795 aan de Kunst • Azynmaakers onder zekere bepaling gepermitteert zynde, Brandeivyn of F^oorloop zonder betaling van Impost in te Jlaan, de Gaarders van de Brandevuyr.en gelast zig daarna te reguleren.

Sluiten