is toegevoegd aan uw favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rede beweez. kunn. worderiïenz. §. 28. 249 te Spook gaf, zomwylen , ook den Jongen oorvygen, doch die ontging het menigmaal , op de waarfchouwing van het witte. Dit raakte hem dikwils aan , cn de aanraaking was altoos heel koud — lk kwam tot de gedagten, om meerder getuigen wegens die historie te ondervraagen, welke van den Corrcfpondent zelv' met naamen genoemd worden. Onder dezen was de één een Doétor in de Medicynkunde , doch wiens Godsdienst my niet bekend is , en welke flegts eenige uuren ver van het dorp woonde. Dezen liet ik, door een goed vriend, mondeling uitvraagen, cn ftond verzet, toen ik het volgende bericht kreeg, het welk myn vriend my overbriefde: die Doftor ware , ten tyde van dc eerfte opfchudding, verfcheide maaien , met voordagt na Sr. gegaan, om een ooggetuige te worden , van het geen dc gemeene man hier en elders verhaalde; maar dat hy, nimmer, iets hadt kunnen verneemen. Zelfs de Predikant zo min als zyne vrouw , hadden met zekerheid iets weeten by te brengen, maar alles ware altoos, enkel cn alleen op het Zoontje thuis L 5 8e'