Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i i}

VRTHEW; GELTKBEW, BROÈDERSCHJP.

Extract uit het Regis*

ter der Decreeten, genomen door de Committés van de provifioneele Reprselèntanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Maandag den 26 OSfober 1795. Het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

Geleezen zynde de Misfives door de refpective Opzienders vat t Lands Zegels in de Steden, van hec Zvüdergedeelce deezer Pro vincie en te Westzaandam , aan het Committé van Algemeen Wel zvn gefchrceven, als mede de daar nevens gevoegde Accordanc Lysten v&?™ welle de Gaarders, onder hun opzigt gefteld met: de neenas doende Luiden, voor derzelver uitüag in i795 provmoneel, en onde

^l^t^^n en verdaan, de provifioneele aan geg a'ane Accorden met de Neringdoende Luiden voor derzelver mtfla in X7Q5, door deeze te approbceren, en mitsdien de Gaarders van d Waag te geiten, de penningen, deswegens te ontfangen, en volgens d gefielde order, aan den Lande tc verantwoorden

En zal Extract dezer gegeven worden aan het °*™J*C™' « Gommis Heyns en de Infpecteurs tot nangt, en het nod.g getal g, drukte Exemplaaren worden gezonden aan de Opzienders m de Stede en te Westzaandam, om daar van aan de Gaaraers van de WaaÉ een Exemplaar tc extradeeren, ten einde zig daar na te reguleeren.

Accordeert met voorfz. Decreeten.

iKONi'N:<UJK2 G13U0THEEK I 1 Verz. Plakkaten 1

I q. 172 no, 87 I

De Accorden • van de Waag ■ met de neering, doende Luiden . voor derzelver r uitjlagini-jgs, door de Gaar. ders van de g Waag aanges gaan, geapproe beert.

n

n >

Sluiten