Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

l'RTHEID, GELFKIIEID, ÈROEDERSCHJP.

Extraft uit het Register der Decreeten, genomen door de Committés van de provifïoneetë Reprxfentanten van het Volk van Holland.

En wel by bet Committé van Algemeen Weizyn.

Den 15 December 175)5.

Het eerfte jaar der BataafTche Vryheid.

In agtirïg genomen zynde, dat de Provifibneele ReprefcMantcn van. het Volk van Holland, den 30 October dezes jaars, hebben genomen de navolgende Publicatie.

FR THE ID , GELTKHEID , BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

jQe provifloneele Reprefentanten van het Volk van Holland;

allen den geenen die dezen zullen zien, ofte horen lezen,Heil en Broedcrfchap! doen te weeten»

Alzo de fchaarsheid der Varkens binnen deze Provintic, veroorzaakt door fterke uitvoeren , de pryzen van dszelve tot eenc zo enorme hoogte heeft doen ftygen; dat onze behoeftige Medeburgers buiten ftaat worden gefield zig daar van behoorlyk te voorzien; en daar wy de funeste gevolgen, welke hier uit zouden te duchten zyn , willen voorkomen.

ZOO IS HET, dat wy voor het weizyn van het Volk vcri Holland, hebben goedgevonden te decreteeren, gelyk wy decreteeren by deeze.

Dat van nu voortaan, aanvang neemende met den datum van het arrefteeren dezes, het aan niemand zalvryftaan, buiten deze Provincie te mogen vervoeren Vette of Magere Varkens; noch cenig Gerookt, of ander Spek , onder welke benaming het ook zoude mogen zyn; zonder zich aan ons by Requeste geaddresfeert, en daar tocfpeciaale permisfie bekomen te hebben.

Alles op poene, dat de geenen, .die bevonden zal worden contrarie dezes te hebben gehandeld, voor de eerfte ryze boven en behalven de verbeurte der Varkens, of van het Spek en dé Schuiten, Schepen, Wagens, en Paarden, welk tot den uitvoer zullen gebruikt zyn, of de waarde van dien, voor zo verre het een en ander niet zou mogen wezen agtcrhaald,zal verbeuren de dubbelde waarde van de uitgevoerde of uittevoeren Varkens of Spek ter taxatie en moderatie van die Municipaliteit, alwaar de aanhaalingen zullen zyn gedaan; te appliceeren een derde part ten behoeven van den publicquen Aanklager, die de aanhaling en calange doen zal, een derde ten behoeven van den Aanbrenger, en een derde ten behoeven van dc gefamentlyke Armen der plaatfen alwaar de aanhalingen gefchieden zullen;

A en

By Publicd'ie van den £d Odcber 1795 verboden zynde het Vervoeren van Magere of Vette Varkens of gerookt of ander Spek buiten dè Proviuiie, de Gaarders van het Becstiaal gelast zig daar na te regitleren.

fj t'J

x

E

O e

n I g 3 iu

—, o M >

Sluiten