is toegevoegd aan uw favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm Ebcrftein. §. 42- IT9 de zaal, welke haar weckt, waardoor ze zig bewoogen ziet, van fchrik weêr om te keeren, en dien avond in de kamer te blyvcn. Den i4den of Zondags-nacht wordt ZG wcêr twee kneepen gewaar, van een aelfd gevolg, als de eerfte maal. Den volgenden dag, of Maandag naa den middag omtrent drie uuren, gaat ze in haare kamer te bed liggen, om wat te rusten, om dat ze niet alleen wegens het knypen , maar ook uit hoofde van zes weeken lang aangehouden hebbende koortfen haares Gemaals , zeer afgemat was. Naauwlyks is zc in flaap gevallen, of ze voelt drie ftooten met een kouden vinger aan den hals, hierop eene drukking met den duim op de borst, zo dat ze daarom begint te fchreeuwen, en van het bed wil. Ook merkt zy, dat ze op de fchouders wordt gegreepen; waarom ze nogmaals fchreeuwt. Eindelyk volgt een luisteren in 't oor, van dezen inhoud, ze zoude mede na de poort gaan; waarop ze voor de derde maal fchreeuwde, het welk haare Bedienden hoorden, die de kamer inliepen. Toen men haar nu in het bed van haaren Gemaal in de kamer bragt,

is,