Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C x >

V RTHEID t GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Decreeten > genomen dooi de Committés van de provifioneele Repncfentanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van iMgemeen Wclzyn.

Den 24 November 1795.

Met eerfle jaar der Bataaflche Vryheid,

In agcing genomen zynde, dat by de provifionele Reprefentanten van bec Volk van Holland den 19 November 1795 is gearrefteert de navolgende Publicatie:

VR '1 NÉID. GELTKHEID. BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

De provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren ren leezen, Heil en Broederfchap, doen te vveeten.

Alzoo de fchaarsheid der Boter binnen dezeProvintie, veroorzaakt door het fterk vervoeren van dezelve uit deze Provintie, de pryzen daar van zodanig band over hand doettoeneemen, dat onze behoeftige Medeburgers daar door buiten ftaat worden gefield, zich daar van behoorlyk te voorzien , en wy de nadeelige gevolgen, welke hier uit noodwendig zouden kunnen profiuecrtn , gaarne, zoo veel in ons is, willen voorkomen.

ZOO IS HET, dat wy, na daar op ingenomen te hebben de confideratien en het advis van onze Committe's van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, als meede van dac tot de Vivres en van Algemeene Waakzaamheid , hebben goedgevonden te decreteeren, gelyk wy decreteeren by dezen.

Dat, tot zo lange door haar Hoog Mog. en de refpective Bondgenoten deswegens eene algemeene voorziening zal zyn gedaan, het van nu voortaan, zoo dra deze zal wezen gepubliceert, aan niemand vry zal ftaan, eenige Boter , onder welke benamingen het ook zoude mogen zyn, uit deeze Provincie te vervoeren of te doen vervoeren, zonder zichalvoorens aan ons by Requeste geadresfeerd, en daar toe fpeciale permisfie te hebben bekomen ; met uitzondering nochthans, van die kleine quantiteit, welke tot confumptie van het Scheepsvolk op de reize nodig is; als het welk ter arbitragie van dc refpective Municipaliteiten , of derzelvcr Committe's van Waakzaamheid, in de onderfcheidene Steden of Plaatfcn vanwaar — zoda-

"*" *——-"1—nw n in , w

KONINKUJKE B{3UOTH3£K~ï Verz. Piaïvkat-n

De Gaarders van de Boter ge* last zig na de Publicatie van den 10, November 1795, rakende den uit' voer van Boter te gedraagen.

Sluiten