is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïio Wapenhuis der Geldovigeh menfchelyk geüagt; 't maakt ; zoo wy in 'ts eerlte boekdeel betoont hebben 9 van 't zelve niet alleen de fpeelpop van 't noodlot : maar 't maakt 'er ook eenen hoop dwaazeh van, Van dewelke eenige zonder rede alhoewel uit nood* zaakelykheid Wetten maaken ; 'en geboden gecven : eenige uit de zelve noodzaakelykheid die onderhouden \ gelykerwyze de andere die fchénden : ibmmige omhelzen de deugd; en meer andere Verkiezen de fouten; volgens dat de natuur hun het goed of kwaad met een de zelve hand uitreikt fómmige worden gcloont; andere geftraft; zonder dat het in hunnen vryen Wil is het eert of het ander te begeeren; of te onvlugten, ja zonder dat ze zig over het een^ vryelyk konnen verheugen * óf over liet ander zig beklaagen. In een wóórd ider/peelt 'ér zyn rol; die de noodzaakelykheid hem oplegt, gelyk ieder deeltje van een uurwerk zyne bediening doet; daar het van den uurwerkmaaker toe gefchikt is. Ziet hier hun fystheein, 't welk indien het waar was, rtien zoude moogen zeggen $ dat het menschdom nooit met verhand m reden is begaaft geweest, of dat het