is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. 233 door men van de zelve zou afgefchrikt, ol' als door eenen toom wederhouden worden van ze te bedryven. Neen : de eene kan tot geene fpoor , nog d'ander tot eenen teugel dienen ; want zoo de fchoonheid van de deugd, als de lectykheid der zonden is aan veele onbckent, en van veele die ze kennen, zyn 'er weinige die 'er wel op letten, en de zelve genoeg overweegen : zoo dat men zig niet moet verwonderen, dat zy op de gemoederen der menfehen, voornaamcntlyk in overweeging van de ïianlokfels der zinnelyke vermaaken, gcencn algemeinen, nog kragtigen indruk kan doen Daarenboven zoo den f loon als de ftraf, die men ievers voor ■verdient, 'moet van de zelve verfcheiden zyn ; want die een ander dient, of iet tot zyn voordeel doet, verdient eenen loon , die van zynen arbeid , en van zyn werk verfcheiden is. Gecnen foldaat, die voor zyn vaderland vroomelvk geftreden heeft,nog eenen dienstknegt, die zvnen heer getrouwelyk gedient heeft,"is immers te vreden met zynen krvgstogt, die hy volbragtheeft, of dienst !| die hy heeft beweezen, zonder eenigen anderen loon te verwag-

ten